Розвиток соціальної інфраструктури для населення в муніципальному утворенні

Содержание

Слайд 2

Наукова проблема розвитку соціальної інфраструктури муніципальних утворень є дуже актуальною. З

Наукова проблема розвитку соціальної інфраструктури муніципальних утворень є дуже актуальною. З

огляду на це виникає необхідність створення умов для вирівнювання рівня розвитку соціальної інфраструктури міських і сільських муніципальних утворень, підвищення ефективності діяльності органів влади різного рівня, меж їх повноважень у цій сфері. Істотні зміни відбуваються в регулюванні соціальної інфраструктури і трансформації її об’єктів, діяльності підприємств (у тому числі з небезпечними і шкідливими умовами праці) й оцінки її впливу на навколишні території, екологічне середовище в населених пунктах. Зменшилися державні і муніципальні витрати на облаштування та підтримку належного санітарного порядку міст і поселень. У результаті значна частина українських міст, селищ і іншого типу місць компактного проживання людей не має привабливого образу, а багато об’єктів соціальної інфраструктури перестали бути такими, змінивши профіль діяльності. Діяльність сучасних органів місцевого самоврядування (ОМСВ) у сфері розвитку соціальної інфраструктури муніципальних утворень заснована на конституційних правах, згідно з якими обумовлені параметри, функції і пов-новаження місцевого самоврядування і його органів.
Слайд 3

Слід зазначити, що останніми роками в Україні сталися певні позитивні зрушення

Слід зазначити, що останніми роками в Україні сталися певні позитивні зрушення

в соціальній інфраструктурі низки деяких муніципальних утво-рень, які стали учасниками державних цільових програм, орієнтованих на соціально-економічний розвиток регіонів. Позитивно вплинути на розвиток соціальної інфраструктури мають справити поліпшення стану довкілля, створення ефективної систеутилізації відходів виробництва і споживання.
Слайд 4

Під муніципальним утворенням розуміємо міське чи сільське поселення, декілька поселень, об’єднаних

Під муніципальним утворенням розуміємо міське чи сільське поселення, декілька поселень, об’єднаних

спільною територією, або частину поселень, у межах яких здійснюється місцеве самоврядування, наявні муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування. У межах муніципальних утворень функціонують самоврядні територіальні громади, основними умовами розвитку яких виступають функціональна самодостатність та високий рівень соціальної організації. Муніципальне утворення як суб’єкт, що володіє певними ресурсами, у процесі реалізації своєї місії, яка полягає в наданні комплексу послуг територіальній громаді та забезпеченні стандартів життя населення, має викорис-товувати їх ефективно. У більшості випадків для здійснення функцій управ-ління муніципальними утвореннями за такого підходу залучаються професійні менеджери.
Слайд 5

Сучасною наукою і практикою важливим елементом соціальної інфраструктури міст і поселень

Сучасною наукою і практикою важливим елементом соціальної інфраструктури міст і поселень

визнається екоінфраструктура, під якою розумі-ється комплекс мереж, територій, об’єктів і систем природного, природно-антропогенного й антропогенного походження з природним режимом функ-ціонування. Цей комплекс забезпечує умови для підтримувального, збалансованого розвитку природного середовища, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, покрашення життєвого середовища. Він створює необхідні сприятливі умови середовища життєдіяльності населення, і таким чином є основою для розвитку інших типів інфраструктури.
Слайд 6

Для формування соціальної інфраструктури в аспекті муніципального управління цим процесом велике

Для формування соціальної інфраструктури в аспекті муніципального управління цим процесом велике

значення мають:
- адекватне фінансування, що в сучасних умовах є багатоканальним;
- система державних соціальних стандартів, яка слугує нормативною базою й інструментом для розрахунку бюджетної потреби та оцінки фактич-ного виконання бюджетів різних рівнів;
- середньострокове і довгострокове планування, у тому числі з викори-станням методу розробки модельного комплексу;
– інформаційне забезпечення.
Слайд 7

Пріоритетне значення для управління розвитком соціальної інфраструктури мають різного рівня програми

Пріоритетне значення для управління розвитком соціальної інфраструктури мають різного рівня програми

соціально-економічного розвитку територій і конкретних муніципальних утворень, цільові соціальні програми та проекти. Їх роль для ОМСВ обумовлена як цільовим фінансуванням, так і тим, що в цих документах окреслені найважливіші напрями, показники й ін-дикатори, які дозволяють визначати пріоритети, методи вибору діяльності, оцінювати ефективність діяльності в напряму розвитку соціальної інфраструктури та її окремих об’єктів.
Слайд 8

Формування і розвиток соціальної інфраструктури залежить від уста-новлюваних правил містобудування, активності

Формування і розвиток соціальної інфраструктури залежить від уста-новлюваних правил містобудування, активності

громадян у процесі публіч-них слухань під час ухвалення ОМСВ тих або інших рішень щодо облашту-вання території. Пріоритетними напрямами управління розвитком елемен-тів соціальної інфраструктури, відповідно до повноважень ОМСВ того або іншого типу муніципального утворення, є розвиток об’єктів соціальної сфери і сервісної діяльності, вулично-дорожньої мережі та системи інформаційного забезпечення об’єктивізації управлінських рішень, що приймаються.
Слайд 9

Основою успішного розвитку сфери послуг як елементу соціальної ін-фраструктури муніципальних утворень

Основою успішного розвитку сфери послуг як елементу соціальної ін-фраструктури муніципальних утворень

є персонал, який здійснює обслуговування. Організація професійного навчання такого персоналу і соціальний контроль якості послуг мають стати пріоритетними напрямами діяльності ОМСВ.
Ефективність діяльності ОМСВ у сфері розвитку соціальної інфраструктури муніципального утворення залежить від адекватної повноваженням і викликам часу організаційно-управлінської роботи, якості кадрів, а також достовірності інформаційного забезпечення.