Інвестиції. Види інвестицій

Содержание

Слайд 2

Інвести́ція — господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів,

Інвести́ція — господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів,

корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

Інвестиції мають фінансове та економічне визначення
Фінансове визначення інвестицій — всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу.
Економічне визначення інвестицій — видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу.

Слайд 3

Інвестиції поділяються на: Внутрішні інвестиції - це вкладення капіталу (грошей) однієї

Інвестиції поділяються на:

Внутрішні інвестиції
- це вкладення капіталу (грошей) однієї країни

в підприємства цієї самої країни.

Зовнішні інвестиції — це вкладення в підприємства іноземного капіталу.

Фінансові інвестиції означають використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів

Реальні інвестиції
— це вкладення капіталу в різні сфери і галузі економіки

Прямі — це вкладення капіталу за кордоном. їх величина дорівнює не менш як 10 % вартості того чи іншого проекту.
Портфельні — закордонні інвестиції розміром до 10 % вартості капітального проекту, що здійснюється за їх допомогою.

Слайд 4

І ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ РОЗРІЗНЯЮТЬ ВАЛОВІ І ЧИСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ Валові капітальні

І

ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ РОЗРІЗНЯЮТЬ
ВАЛОВІ І ЧИСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ

Валові капітальні вкладення —

це загальна сума одноразових витрат капіталу на просте і розширене відтворення виробничих основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури.

Чисті капітальні вкладення — витрати лише на розширене їх відтворення.

Слайд 5

ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ За об’єктами вкладання коштів За характером участі в інвестуванні

ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ

За об’єктами вкладання коштів

За характером участі в інвестуванні

За терміном інвестування

РЕАЛЬНІ

ФІНАНСОВІ

ПРЯМІ

НЕПРЯМІ

КОРОТКОСТРОКОВІ

ДОВГОСТРОКОВІ

Слайд 6

1. Залежно від об’єкта вкладання коштів розрізняють реальні та фінансові інвестиції.

1. Залежно від об’єкта вкладання коштів розрізняють реальні та фінансові інвестиції.
Реальні

інвестиції являють собою вкладення капіталу в різні сфери діяльності і галузі народного господарства з метою відтворення реальних матеріальних і нематеріальних активів підприємства. Такі інвестиції часто називаються виробничими інвестиціями або капітальними вкладеннями.
Фінансові інвестиції – це вкладення капіталу для придбання різних цінних паперів, що випускаються підприємствами або державними і місцевими органами влади з метою отримання прибутку у вигляді дивідендів або процентів.
2. За характером участі в інвестуванні розрізняють прямі та непрямі інвестиції.
Прямі інвестиції – це вкладення коштів у певні об’єкти інвестування безпосередньо інвестором, без залучення фінансових посередників (інвестиційних компаній та фондів).
Непрямі інвестиції – це вкладення індивідуальними інвесторами коштів в об’єкти інвестування із залученням фінансових посередників. У цьому разі фінансові посередники шляхом випуску та розміщення своїх цінних паперів об’єднують кошти індивідуальних інвесторів, які в подальшому використовують для здійснення масштабних інвестицій. Отриманий від них доход посередники розподіляють між індивідуальними інвесторами пропорційно до вкладених ними коштів.
Слайд 7

ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИЗНАЧЕНО ФОРМИ ЗДІЙСНЕН­НЯ ІНВЕСТИЦІЙ, А САМЕ: - часткова участь

ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИЗНАЧЕНО ФОРМИ ЗДІЙСНЕН­НЯ ІНВЕСТИЦІЙ, А САМЕ:

- часткова участь у

підприємствах корпоративного типу, що створюються двома і більше фізичними та (або) юридичними особами;
- створення підприємств, які повністю належать інвестору, чи придбання останнім у власність діючих підприємств повністю;
- придбання не забороненого законодавством України рухо­мого та нерухомого майна шляхом прямого його одержання або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
- капітальні вкладення, тобто вкладення коштів у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів;
- придбання самостійно інвестором чи за участю інших фізи­чних і (або) юридичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів;
- придбання інших майнових прав;
- в інших формах, не заборонених законами України.
Слайд 8

Залежно від форм власності, на базі якої функціонує інвестор, та джерел

Залежно від форм власності, на базі якої функціонує інвестор, та

джерел інвестиційних коштів розрізняють:

КОМУНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Здійснюються органами місцевого самоврядування та створеними ними організаціями за рахунок коштів місцевих бюджетів та позичкових коштів

ЗМІШАНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Здійснюються інвесторами, що функціонують на різних формах власності

Слайд 9

Інвестор — людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші

Інвестор — людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші

активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу. Вважається, що якщо людина відкладає понад 30% свого доходу, її можна розглядати як потенційного інвестора. В розмовній мові інвестором як правило називають людей чи підприємства, які здійснюють значні капіталовкладення.
Слайд 10

За характером використання капіталу виділяють первинні інвестиції, реінвестиції та дезінвестиції. Первинні

За характером використання капіталу виділяють первинні інвестиції, реінвестиції та дезінвестиції.

Первинні інвестиції

- це вкладення капіталу з метою розширення та вдосконалення виробництва.

Реінвестиції - це спрямування коштів, отриманих від інвестування в нові інвестиції.

Дезінвестиция - це вивільнення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту без подальшого його застосування для інвестицій.

Слайд 11

Деякі інвестиції називають ануїтетом і трасфертом. Ануїтет - це інвестиції, що

Деякі інвестиції називають ануїтетом і трасфертом.

Ануїтет - це інвестиції, що приносять

дохід не постійно, а через регулярні проміжки часу. Такий дохід можна отримати через вкладення грошей у пенсійні або страхові фонди.

Трансферт - це інвестиції, необхідні для оформлення акта про придбання одного підприємства іншим власником, по суті це лише вкладення в зміну форм власності.