Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Геологічне середовище людства

Содержание

Слайд 2

Пригадайте! 1. Що таке абсолютна та відносна висота точок? 2. Яку

Пригадайте!

1. Що таке абсолютна та відносна висота точок?
2. Яку з

них показують на картах?
3. Які існують способи зображення рельєфу на географічних картах і планах місцевості?
4. Що показано на тектонічній карті?
5. У якій послідовності тривали геологічні ери?
6. За допомогою фізичної карти світу:
а) пригадайте назви найбільших рівнин на кожному з материків;
б) покажіть гірські системи кожного материка та їхні найвищі точки;
в) порівняйте середні висоти поверхні материків.
7. Назвіть основні форми рельєфу України та покажіть їх на фізичній карті.
Слайд 3

Форми рельєфу Існують найрізноманітніші за масштабами та способами утворення форми рельєфу

Форми рельєфу
Існують найрізноманітніші за масштабами та способами
утворення форми рельєфу –

нерівності земної поверхні, сукупність яких утворює рельєф.
Рельєф земної поверхні вивчає наука геоморфологія (від грец. ге - Земля та морфо – форма).
Складовою цієї науки є орографія (від грец. орос – гора
та графіо – пишу), що вивчає розташування форм рельєфу, їхні розміри та висоту.
На основі даних орографії складають фізичні карти.
Планетарні форми (або мегаформи) рельєфу – материки й западини океанів – сформувалися майже виключно під дією внутрішніх процесів.
У їхніх межах виокремлюють основні форми (або макроформи) рельєфу: рівнини та гори.
Слайд 4

Їхнє формування є наслідком взаємодії як внутрішніх, так і зовнішніх геологічних

Їхнє формування є наслідком взаємодії як внутрішніх, так і зовнішніх геологічних

процесів.
Більшу частину суходолу становлять рівнини (майже 64 % його площі).
Під гірськими системами зайнято 36 % його площі.
На дні Океану також є рівнини й гори, а також притаманні лише океанічному дну вузькі й довгі глибоководні жолоби.
На океанічному дні виокремлюють три основні частини: шельф (материкова обмілина завглибшки до 200 м), материковий схил (глибина від 200 до 2000 м) та ложе Океану.
Середні (мезо-) та малі (мікро-) форми рельєфу (яри, балки, зсуви, бархани,дюни) формуються переважно під дією зовнішніх геологічних процесів.
Слайд 5

Слайд 6

Тектонічна карта України

Тектонічна карта України

Слайд 7

Тектонічні структури. Особливості будови літосфери та рух літосферних плит вивчає наука

Тектонічні структури.

Особливості будови літосфери та рух літосферних плит вивчає наука тектоніка

(грец. тектоніка – будівельна справа).
Внаслідок безперервних рухів літосферних плит на їхніх краях відбуваються потужні процеси горотворення, що супроводжуються активізацією інших внутрішніх процесів: вулканізмом та землетрусами.
У центральних частинах літосферних плит переважає дія зовнішніх процесів, спрямована на згладжування поверхні.
Тектонічні структури – різні за утворенням, будовою,віком та розмірами ділянки літосфери.
Розрізняють два типи тектонічних структур: платформи та області складчастості.
Якщо зіставити тектонічну карту з фізичною, то можна простежити закономірність: платформам у рельєфі відповідають рівнини, а областям складчастості – гори.
Слайд 8

Слайд 9

Платформи та пов’язані з ними форми рельєфу. За тектонічною картою видно,

Платформи та пов’язані з ними форми рельєфу.

За тектонічною картою видно, що

основу кожної літосферної плити становлять платформи – відносно стійкі ділянки земної кори.
У своїй будові платформи мають два «поверхи»: нижній – кристалічний фундамент і верхній – осадовий чохол.
Кристалічний фундамент складений з твердих порід магматичного та метаморфічного походження.
Внаслідок руйнівних процесів зверху на фундаменті платформи сформувався осадовий чохол, складений пухкими породами різного віку.
Вік платформи визначається віком її кристалічного фундаменту.
Розрізняють давні (докембрійські) та молоді (пізньопалеозойські) платформи.
Вік фундаменту давніх платформ обчислюється в 1,0 – 3,5 млрд. років.
Він сформувався в ранні геологічні ери – архейську та протерозойську (у докембрії).
Слайд 10

Фундамент молодих платформ має вік у кілька сотень мільйонів років. Його

Фундамент молодих платформ має вік у кілька сотень мільйонів років. Його

формування відносять до другої половини палеозойської ери. Такі платформи називають «океанами, що не відбулися».
На їхньому місці в пізньому палеозої існувала складчаста споруда. Її активне руйнування супроводжувалося прогином території та розсуванням літосферних плит. Унаслідок цих процесів мав сформуватися океан.
Але продукти руйнування складчастої споруди засипали глибокі кількакілометрові улоговини осадовими породами, насиченими природним газом та нафтою.
Через те пізньопалеозойський фундамент молодих платформ лежить на значних (3 – 18 км) глибинах під товстим шаром осадового чохла.
У межах платформ виокремлюють менші тектонічні структури: щити та плити.
Щити – ті частини платформ, де кристалічний фундамент виступає на денну поверхню. Вони складені гірськими породами магматичного походження й являють собою значні виливи лави за часів давніх геологічних ер.
Слайд 11

Ділянки платформ, де кристалічний фундамент вкритий осадовим чохлом, називають плитами. У

Ділянки платформ, де кристалічний фундамент вкритий осадовим чохлом, називають плитами.
У

межах плит окремі ділянки кристалічного фундаменту прогинаються у формі складок або просідають сходинками. Це западини.
Товщина осадового чохла в них значно зростає. Там, де фундамент близько підходить до поверхні, а осадовий чохол тоншає, виникають кристалічні масиви.
Платформам різного віку в рельєфі відповідають рівнини. Наприклад, у межах Східноєвропейської докембрійської платформи розміщена Східноєвропейська рівнина, Західносибірській молодій платформі в рельєфі відповідає Західносибірська рівнина.
Поверхня давніх платформ погорбована. Щитам і кристалічним масивам зазвичай відповідають височини, западинам у межах плит – низовини.
Молоді платформи в рельєфі представлено плоскими низовинами.
Завдання. Зіставивши тектонічну та фізичну карти світу (або окремих материків), знайдіть відповідність: платформа, її вік - рівнина, характер її поверхні.
Слайд 12

Області складчастості та пов’язані з ними форми рельєфу. Області складчастості –

Області складчастості та пов’язані з ними форми рельєфу.

Області складчастості – рухомі

ділянки земної кори.
Вони належать до сейсмічно активних територій. У їх межах поширені діючі або згаслі вулкани, гейзери, гарячі джерела.
У рельєфі області складчастості представлено горами різної висоти.
За тектонічною картою видно, що області складчастості мають різний геологічний вік, оскільки сформувалися в одну з п’яти епох горотворення:
байкальську (яка відбулася в пізньому протерозої: наприклад, гори Прибайкалля),
каледонську(у ранньому палеозої: наприклад, Скандинавські гори),
герцинську (у пізньому палеозої: зокрема, Уральські гори),
мезозойську (у мезозойську еру: такого віку більша частина Кордильєр)
або альпійську (у кайнозойську еру: зокрема, Гімалаї,Анди, Альпи, Карпати).
Слайд 13

На краях плит літосфери розташовані переважно молоді області альпійської складчастості. Тому

На краях плит літосфери розташовані переважно молоді області альпійської складчастості. Тому

в їхніх межах найчастіше трапляються руйнівні землетруси,існують діючі вулкани, а молоді гори, як правило, є високими й мають складчасту будову.
Що більш давніми є області складчастості, то далі вони розміщені від країв літосферних плит.
При цьому сейсмічні явища в них менш відчутні, існують лише згаслі вулкани, а гори мають складчасто-брилову будову. Їх називають омолодженими, оскільки вони пережили стадію повного руйнування та вирівнювання.
Вдруге вони відновилися під дією неотектонічних рухів, тобто упродовж неогенового та четвертинного періодів
кайнозойської ери (протягом останніх 25 – 30 млн років).
При цьому вирівняна поверхня була розбита на великі брили, які завдяки тектонічним рухам було піднято на різну висоту.
Найчастіше давні гори бувають низькими, як-то Уральські, Аппалачі, Великий Вододільний хребет Австралії).
Але серед давніх гір Азії існують й високі, такі як Тянь-Шань, Алтай, Куньлунь.
Слайд 14

Завдання 1. Зіставивши тектонічну та фізичну карти світу (або окремих материків),знайдіть

Завдання 1. Зіставивши тектонічну та фізичну карти світу (або окремих материків),знайдіть

відповідність: назви гір, їхні пересічні висоти та найвищі точки, вік області складчастості.
Завдання 2. За тектонічною та фізичною картами України обґрунтуйте розташування основних форм рельєфу на території нашої держави.
Слайд 15

Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв. Рельєф

Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв.

Рельєф багато

в чому визначає характер розселення людей.
У цілому рівнини заселено більше, ніж гори. Так, 80% людства живе саме на рівнинах. Історично абсолютну більшість міських населених пунктів у світі зведено також на рівнинах.
Помітна різниця й у характері розселення сільських жителів на рівнинах і в горах. На рівнинах переважають великі села з розгалуженою системою вулиць. Вони розташовані або на вододілах, або у долинах річок залежно від глибини залягання підземних вод у земній корі.
У горах люди найчастіше мешкають у міжгірських улоговинах і долинах річок, як правило, не вище ніж 800 – 1 000 м над рівнем моря. Часто оселі розкидано далеко одна від одної.
Слайд 16

У більшості випадків рівнинний рельєф сприяє не лише розселенню людей,а й

У більшості випадків рівнинний рельєф сприяє не лише розселенню людей,а й

розміщенню більшості видів промислових виробництв, роботі наземного транспорту, полегшує прокладання комунікацій, здійснення будівельних робіт, ведення сільського господарства.
У гірських районах частіше, ніж рівнинах, трапляються такі несприятливі для людини природні явища, як землетруси, виверження вулканів, селеві потоки, паводки на річках.
Водночас гірський рельєф є сприятливою передумовою для розвитку гірськолижного туризму розміщення санаторно-курортного господарства,будівництва гідроелектростанцій.
Завдяки особливостям гірських ландшафтів там можливі розвиток геотермальної та вітрової енергетики, лісового господарства, розведення певних видів риби та свійських тварин тощо. Якісну оцінку рельєфу конкретної території визначають як: дуже сприятли-
вий, достатньо сприятливий, мало сприятливий, екстремальний.
Для точнішого економічного оцінювання існує інший підхід – у конкретних коефіцієнтах, балах,грошовому еквіваленті.
Для цього потрібні спеціальні дослідження фахівців.