Питання педагогічного контролю

Содержание

Слайд 2

Питання на які потрібно звертати увагу при відвідуванні занять викладачів Мета

Питання на які потрібно звертати увагу при відвідуванні занять викладачів

Мета відвідування.
Аналіз:
Виконання

основних методичних вимог до організації та проведення теоретичних та практичних занять;
Реалізація на занятті основних принципів дидактики;
Втілення в навчальний процес нових педагогічних технологій;
Використання методичних прийомів, які активізують творчу активність студентів;
Рівня підготовки навчально-методичної документації, яка використовується на занятті;
Діяльність викладача та студентів на занятті.
Слайд 3

Мета відвідування занять

Мета відвідування занять

Слайд 4

Слайд 5

Психолого-педагогічний аналіз відвіданого навчального заняття I. Організаційний аспект 1. Готовність викладача

Психолого-педагогічний аналіз відвіданого навчального заняття

I. Організаційний аспект
1. Готовність викладача до заняття:
Наявність

методичної розробки;
Готовність матеріалів контролю;
Ілюстративний матеріал;
Своєчасність початку занять, його кінця, перерви.
2. Готовність студентів:
Зовнішній вигляд;
Своєчасність приходу;
Наявність книг, конспектів.
Слайд 6

II. Програмно-цільовий аспект Відповідність теми заняття програмі, тематичному і робочому плану.

II. Програмно-цільовий аспект

Відповідність теми заняття програмі, тематичному і робочому плану.
Правильність визначення

навчальних цілей з урахуванням спеціалізації з формуванням рівнів засвоєння.
Усвідомленість цілей студентами.
Забезпечення мотиваційної сторони при засвоєнні теми.
Реалізація міждисциплінарних зв'язків (інтеграція).
Розподіл часу на занятті.
Слайд 7

Засоби мотивації Розкриття значення теми для майбут- ньої професійної діяльності; Актуальність

Засоби мотивації
Розкриття значення теми для майбут- ньої професійної діяльності;
Актуальність

і новизна змісту;
Емоційне забарвлення викладання;
Застосування методу порівняння і аналогії;
Наочність і ілюстративність;
Приклади з власної практики;
Застосування ділових ігор, дискусій, крос- вордів тощо, застосування ТЗН.
Слайд 8

II. Виховний аспект Соціально-економічний. Екологічний. Деонтологічний. Патріотичний. Професійної відповідальності. Правовий. Етичний, моральний.

II. Виховний аспект

Соціально-економічний.
Екологічний.
Деонтологічний.
Патріотичний.
Професійної відповідальності.
Правовий.
Етичний, моральний.

Слайд 9

IV. Контрольно-корекційний аспект Забезпечення самостійної підготовки сту- дентів (розгорнутий список літератури,

IV. Контрольно-корекційний аспект

Забезпечення самостійної підготовки сту- дентів (розгорнутий список літератури, методичні

вказівки для самопідготовки).
Відповідність методів контролю необхідно- му рівню засвоєння знань, умінь, навичок.
Різноманітність методів контролю.
Уміння правильно поєднувати різноманітні методи контролю і обирати оптимальне поєднання.
Рівень об'єктивності і вимогливості виклада- ча в оцінці знань студентів.
Слайд 10

V. Науково-змістовний аспект Відповідність змісту заняття цілям навчання. Науковість змісту. Зв’язок

V. Науково-змістовний аспект
Відповідність змісту заняття цілям навчання.
Науковість змісту.
Зв’язок теорії і практики.
Професійна

спрямованість.
Володіння викладачем матеріалом дисципліни.
Слайд 11

VI. Методичний аспект Різноманітність методів навчання і контро- лю, їх відповідність

VI. Методичний аспект

Різноманітність методів навчання і контро- лю, їх відповідність типу

заняття і цілям.
Методичне забезпечення заняття.
Ступінь активізації студентів на занятті.
Реалізація індивідуального підходу до студентів.
Оволодіння студентами прийомами самос- тійної роботи.
Методична завершеність заняття:
обґрунтування;
наявність цілей і методичних аспектів.
Слайд 12

VII. Риторико-комунікативний аспект Уміння пояснювати матеріал. Зрозумілість. Правильність, чистота, логічність, виразність,

VII. Риторико-комунікативний аспект

Уміння пояснювати матеріал.
Зрозумілість. Правильність, чистота, логічність, виразність, образність, емоційність,

наявність логічного і смислового акцентів, техніка мовлення.
Культура записів і коментаріїв на дошці.
Стиль спілкування з студентами, оптимістичність стилю, динамічність.
Знання індивідуальних особливостей студентів.
Ступінь взаєморозуміння.
Слайд 13

VIII. Висновки, пропозиції, рекомендації Ступінь досягнення мети. Основні позитивні і негативні сторони. Узагальнення оцінки заняття. Рекомендації.

VIII. Висновки, пропозиції, рекомендації

Ступінь досягнення мети.
Основні позитивні і негативні сторони.
Узагальнення оцінки

заняття.
Рекомендації.
Слайд 14

Діагностична карта відвіданого заняття Дата ________________ Група _______________ Дисципліна ______________ мета відвідування: Тема заняття _________________

Діагностична карта відвіданого заняття

Дата ________________
Група _______________
Дисципліна ______________ мета відвідування:
Тема заняття _________________

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Підпис викладача_______________ Методист ______________________ Оцінка діяльності викладача і студентів: - наявність проблеми - добре - відмінно

Підпис викладача_______________ Методист ______________________ Оцінка діяльності викладача і студентів: - наявність проблеми - добре - відмінно

Слайд 19

Об'єкти контролю: Теоретичні та практичні заняття Ректорські контрольні роботи Тестові заміри

Об'єкти контролю:
Теоретичні та практичні заняття
Ректорські контрольні роботи
Тестові заміри
Диференційні заліки та екзамени
Державні

екзамени
Щомісячні, піврічні та річні дані успішності
Дані самоатестації та ін.

Контроль за успішністю студентів

Слайд 20

Загальна мета контролю З'ясувати вплив методичних заходів, що проводяться на: Підвищення

Загальна мета контролю

З'ясувати вплив методичних заходів, що проводяться на:
Підвищення рівня

методичної, педагогічної та фахової майстерності викладачів;
Підвищення якості теоретичних знань та практичних вмінь студентів.
Слайд 21

Зміст контролю Якість знань Ступінь засвоєння студентами програмного матеріалу Міцність сформованих

Зміст контролю

Якість знань
Ступінь засвоєння студентами програмного матеріалу
Міцність сформованих загальнонавчальних і спеціальних

умінь та навичок
Результативність виховного впливу заняття
Ступінь розвиваючого впливу навчального процесу на формування інтелектуальних здібностей студентів (аналіз, синтез, порівняння та ін.)
Повнота, глибина та міцність знань
Усвідомлення знань, уміння оперувати ними в різних ситуаціях та ін.
Слайд 22

Перелік основних видів організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних

Перелік основних видів організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних

закладів

Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, комісіях інших міністерств
Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах
Робота в експертних комісіях ВАК
Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій
Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях вищого навчального закладу та його структурних підрозділів
Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів

Слайд 23

Робота з видань наукових і науково-методичних збірників Виконання обов’язків заступника декана

Робота з видань наукових і науково-методичних збірників
Виконання обов’язків заступника декана факультету

(заступника директора інституту), заступника завідувача відділення на громадських засадах
Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов'язків куратора (наставника) академічної групи
Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді
Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад
Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів
Участь в організації наукових товариств
Слайд 24

Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Виконання

Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Виконання планових

наукових досліджень із звітністю в таких формах:
1.1. Науково-технічний звіт
1.2. Дисертація (докторська, кандидатська)
1.3. Монографія
1.4. Підручник, навчальний посібник, словник, довідник
1.5. Наукова стаття в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях
1.6. Заявка на видачу охоронних документів
1.7. Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших)
Слайд 25

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей,

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей,

наукових проектів, тематичних планів тощо
Доопрацювання для перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників
Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою
5 Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:
- наукової статті
- заявки на видачу охоронних документів
- роботи на конкурс
- доповіді на конференцію
ПРИМІТКА Плановими є наукові дослідження, що включені до тематичних планів науково-дослідних робіт вищого навчального закладу, кафедри та наукових, науково-технічних програм
Слайд 26

Перелік основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Підготовка

Перелік основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Підготовка конспектів

лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів
Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників (для педагогічних працівників)
Розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм
Розробка і підготовка нових лабораторних робіт