Поняття позову

Содержание

Слайд 2

адміністративний позов представляє собою різновид звернення фізичної або юридичної особи до

адміністративний позов представляє собою різновид звернення фізичної або юридичної особи до

державного органу (зокрема, до адміністративного суду). Безпосередньо поняття "звернення" знайшло своє правове закріплення і тлумачення у Законі України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року'.
Відповідно до ст. 2 вказаного Закону звернення громадян слід розуміти як викладені в письмовій або усній формі про­позиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Справді, адміністративний позов — це письмове звернення до адміністра­тивного суду, яким ініціюється розгляд і вирішення адмініст­ративно-правового спору, змістом якого є реальне або уявне порушення прав і законних інтересів невладних суб'єктів пуб­лічно-правових відносин з боку органів або їх посадових осіб, які наділені владно-управлінськими повноваженнями^.

ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ

Слайд 3

1) урегульованістю адміністративного позову нормами різної галузевої приналежності; 2) різною цільовою

1) урегульованістю адміністративного позову нормами різної галузевої приналежності;
2) різною цільовою спрямованістю

адміністративного позову. Так. до адміністративного суду позов подається задля: а) порушення адміністративної справи у суді та розв'язання публічно-правового спору по суті; б) захисту, поновлення та визнання порушених, невизнаних чи оспорюваних прав свобод, інтересів фізичних та юридичних осіб.
Втім, положення сучасної юридичної процесуальної науки свідчать, що поняття "позов" у адміністративному процесі вже утвердилось, й існуючі його варіанти принципово не відріз­няються один від одного.
Так, наприклад, представники російської правової науки Л. А. Ніколаєва та А. К. Соловйова, досліджуючи традиції становлення адміністративної юстиції в Росії, доходять ви­сновку про необхідність законодавчого закріплення форми та змісту скарги і позовної заяви, як засобів та форм звернення до суду за захистом порушеного суб'єктивного публічного права і порушення публічно-правової справи в адміністратив­ному суді'.

Тлумачення адміністративного позову

Слайд 4

Виходячи із конституційних положень про те, шо: по-пер­ше, кожному гарантується право

Виходячи із конституційних положень про те, шо: по-пер­ше, кожному гарантується право

на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, ор­ганів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб та, по-друге, кожен має право будь-якими не забороне­ними законом засобами захишати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, можна зробити висно­вок, що подання позову до адміністративного суду ґрунту­ється на засадах добровільності і диспозитивності.
3. Подання адміністративного позову до суду є своєрідною правовою реакцією на неправомірні або необгрунтовані рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повнова­жень (орган державної влади, орган місцевого самовряду­вання, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих пов­новажень), які мають місце під час здійснення ними влад­них управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (ст.ст. 2, З КАС України).
4. Адміністративний позов певною мірою "успадковує" ознаки та структуру позову, обґрунтованих наукою цивільного процесуального права.
5. Адміністративний позов подається у зв'язку із: 1) порушен­ням чи невизнанням суб'єктом владних повноважень закон­них прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб та 2) необхідністю поновлення, визнання чи захисту цих прав, свобод та інтересів.

НОРМИ КОНСТИТУЦІЇ ПРО ПОЗОВ

Слайд 5

6. Адміністративний позов — це звернення фізичної або юри­дичної особи, втілене

6. Адміністративний позов — це звернення фізичної або юри­дичної особи, втілене

у документальній формі та подане в установленому процесуальним законом порядку до адмі­ністративного суду.
7. Подання адміністративного позову зацікавленою особою та прийняття її адміністративним судом до свого провадження викликає певні процесуальні наслідки: 1) відкриття прова­дження в адміністративній справі; 2) проведення підготовки справи до судового розгляду; 3) судовий розгляд фактич­них обставин, викладених у адміністративному позові. 8 Адміністративний позов складається із декількох взаємоза­лежних елементів: підстави, предмету та змісту позову, які в подальшому обумовлюють особливості і зміст діяльності учасників адміністративного процесу.
9. Термін "адміністративний позов" несе у собі ідеологічне на­вантаження, оскільки вказує на повну рівність — того, хто звертається до адміністративного суду (позивача), і того, до кого спрямовані вимоги (відповідача). Тепер суб'єкт влад­них повноважень, включаючи державу, її органи та інсти­тути, йменується не просто "зацікавлена особа", як раніше у цивільному процесі, а "відповідач"'.
10. Адміністративний позов допускає не лише оскарження рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повнова­жень, а й висунення вимог про зобов'язання суб'єкта влад­них повноважень вчинити певні дії чи утриматися від цьо­го, про відшкодування шкоди тощо. Крім того, адміністра­тивний позов дозволяє уніфікувати форму звернення до суду і фізичних чи юридичних осіб, і суб'єктів владних повноважень^.
Враховуючи викладені аспекти розуміння адміністративно­го позову та його ознаки, можемо констатувати, що адмініст­ративний позо в—це оформлена відповідно до процесуально­го закону (КАС України) і подана через адміністративний суд вимога однієї особи (позивача) до іншої (відповідача) з метою поновлення суб'єктивних прав позивача, їх захисту чи визнання.
Надалі розглянемо задекларовані взаємозалежні елементи адміністративного позову: 1) підстави, 2) предмет та 3) зміст позову.
1. Підстави' позову, як обставини, що дозволяють кон­кретній особі звернутись до адміністративного суду за захист­ом, можна розподілити на дві групи: а) фактичні обставини публічно-правового спору та б) норми матеріального права, які закріплюють повноваження учасників такого спору.
Слайд 6

— юридичні факти матеріально-правового характеру, що ви­значаються нормами матеріального права, які

— юридичні факти матеріально-правового характеру, що ви­значаються нормами матеріального права, які

регулюють спірні правовідносини, їх виникнення, зміну, припинення;
— доказові факти, що тісно пов'язані з фактами матеріаль­но-правового характеру, на підставі яких можна зробити висновок про їх наявність чи відсутність.
Принципово важливим є те, що лише одночасна наявність цих двох груп обставин утворює підстави позову, а відтак га­рантує прийняття поданого до суду адміністративного позову і, відповідно, відкриття провадження в адміністративній спра­ві. Тобто, якщо спір публічного характеру, який виник із від­носин за участю суб'єкта владних повноважень, є неправовим, відповідно, він не належить до компетенції адміністративного суду. Зокрема, суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позовну заяву, подану зацікав­леною особою, не належить розглядати в порядку адмініст­ративного судочинства (п. 1 ч. 1 ст. 109 КАС України).
Так, наприклад, підставами позову особи про неправомір­ність незарахування кадровим апаратом спеціалізованого суду до стажу державного службовця п'яти років служби в органах внутрішніх справ є:
а) проходження особою державної служби в апараті спеціалі­зованого суду у момент її звернення до суду із позовом;
б) проходження цією особою певний період тому служби в органах внутрішніх справ;
в) відмова відділу кадрів спеціалізованого суду зарахувати особі десять років роботи в органах внутрішніх справ до стажу державного службовця;
г) виникнення в особи права на отримання пенсії державного службовця у разі зарахування їй до стажу державного службовця п'яти років служби в органах внутрішніх справ;
д) наявність Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року^, положення якого: 1) регулюють суспіль­ні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу; 2) визначають загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті.

ПІДСТАВИ ПОЗОВУ

Слайд 7

1) матеріально-правова вимога позивача до відповідача, 2) те на що спрямований

1) матеріально-правова вимога позивача до відповідача, 2) те на що спрямований

адміністра­тивний позов, 3) те з приводу чого подається позов.
Отже, предмет адміністративного позову завжди пов'язаний із публічними правовідносини, які виникли між позивачем та відповідачем і виражається у вимозі, зверненій через адмініст­ративний суд. Своєю чергою матеріально-правова вимога є на­слідком спору про публічне право.
Предметом позову буде та його частина, яка характеризує матеріально-правову вимогу позивача до відповідача, стосовно якої він просить постановити судове рішення. Вона опосеред­ковується спірними правовідносинами — суб'єктивним правом та обов'язком позивача і відповідача'.
Предмет у теорії юридичного процесу в якості елементу позову виокремлюється з метою: а) відмежування одного по­зову від іншого, б) недопущення подання ідентичного позову; в) обрання відповідачем належного способу захисту власних суб'єктивних інтересів.

ПРЕДМЕТ ПОЗОВУ

Слайд 8

змістом позову (способами судового захисту) слід вважати вимогу позивача про: а)

 змістом позову (способами судового захисту) слід вважати вимогу позивача про:
а) скасування правових

актів індивідуальної дії, які обмежу­ють чи порушують інтереси особи;
б) визнання за ним права на державну службу;
в) визнання за ним права здійснення державно-владних повно­важень у сфері державного та самоврядного управління;
г) визнання неправомірними рішень, дій чи бездіяльності ок­ремих органів державної влади;
д) зобов'язання відповідача здійснити певні дії чи утриматись від їх вчинення';
е) визнання існування чи, навпаки, відсутності будь-якого пуб­лічного правовідношення;
є) зміну чи припинення публічного правовідношення, існую­чого між ним та відповідачем.

ЗМІСТ ПОЗОВУ