Оптичні властивості стекол та їх кристалічних аналогів. (Лекція 4)

Содержание

Слайд 2

Основною характеристикою будь-якої речовини, яка визначає її властивості, є енергетична струк­тура,

Основною характеристикою будь-якої речовини, яка визначає її властивості, є енергетична струк­тура,

тобто вигляд ізоенергетичної поверхні елект­ронів в k-просторі в околі як k = 0, так і особливих точок зони Бриллюена. Тому при дослідженні фізичних властивостей речовин в першу чергу звер­тають увагу на можливість одержати інформацію про їх енергетичну структуру. Основним експери­ментальним методом вивчення енергетичного спек­тра в околі k = 0 є одержання спектра покликання, в першу чергу так званого власного або крайового поглинання. Основна інформація про енергетичну структуру одержується з аналізу енер­гетичної (або частотної) залежності коефіцієнта по­глинання на краю власного поглинання.
Особливості взаємодії світла з речовиною в області фундаментального поглинання вивчаються (досліджуються) за допомогою спектрів поглинання, відбивання, внутрішнього та зовнішнього фотоефектів, характеристик втрат електронів тощо.
Дослідження оптичних властивостей кристалів відіграє важливу роль у вивченні їх зонної структури. Найбільший інтерес при дослідженні оптичних властивостей кристалів викликає спектральна область поблизу краю фундаментального поглинання, оскільки вона містить інформацію про ширину оптичної щілини Eg і про густину станів у щілині. У загальному випадку довгохвильовий край власного поглинання може формуватися за рахунок прямих і непрямих міжзонних та екситонних переходів (дозволених і заборонених; останні за інтенсивністю приблизно у 1000 разів є слабшими). У дипольному наближенні матричний елемент імовірності міжзонних переходів можна записати у вигляді:
(1)
Слайд 3

Тип переходу визначається симетрією обох зон. Теоретико-груповий аналіз дозволяє одержати правила

Тип переходу визначається симетрією обох зон. Теоретико-груповий аналіз дозволяє одержати правила

відбору для будь-яких переходів, минаючи інколи досить складні точні кількісні розрахунки величини f.
Розрахунки показують, що в самому простому випадку параболічних зон коефіцієнт поглинання тривимірних прямих дозволених (αпд) і заборонених (αпз), непрямих дозволених (αнд) процесів в області Е ≈ Еg має наступний вигляд:

β – диференціальна функція.
Для непрямих заборонених переходів квадратична залежність замінюється на кубічну. У чисто двовимірному випадку спектри цих переходів істотно змінюються й набувають вигляду:
де S(æ) = 1 (æ > 0) або 0 (æ < 0);(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Слайд 4

Рис. 1. Принципова схема експериментальної установки для оптичних досліджень. 1 –

Рис. 1. Принципова схема експериментальної установки для оптичних досліджень. 1 –

джерело світла; 2 – конденсор; 3 – модулятор; 4 – монохроматор МДР-3; 5 – збірна лінза; 6 – поляризатор; 7 –зразок у кріостаті; 8 – фотопомножувач; 9 – підсилювач (мікровольтметр); 10 – синхродетектор.
Слайд 5

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ α ІЗ СПЕКТРІВ КРАЙОВОГО ПОГЛИНАННЯ Особливості взаємодії світла з

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ α ІЗ СПЕКТРІВ КРАЙОВОГО ПОГЛИНАННЯ
Особливості взаємодії світла з речовиною

в області фундаментального поглинання вивчають за допомогою спектрів поглинання, відбивання, внутрішнього та зовнішнього фотоефектів, характеристик втрат електронів тощо.
За умови відсутності інтерференції коефіцієнти пропускання Т, відбивання R і поглинання α зв’язані між собою співвідношенням:

Для прецизійних досліджень α = f (hν) необхідно виміряти спектри пропускання Т і відбивання R.
Проте у силу методичних труднощів R приймається сталою величиною, що вносить похибки у форму краю поглинання і абсолютне значення α. З метою уникнення необхідності додаткового вимірювання R, у випадку стекол α можна визначити із спектрів пропускання Т1 і Т2 двох зразків, товщини яких d1 і d2

де І1 і І2 – інтенсивності світла, яке пройшло крізь зразки з товщиною d1 i d2 при R1 = R2.

(7)

(8)

(9)

Слайд 6

Рис. 2. Зона Брилюена для гранецентрованої кубічної ґратки. Рис. 3. Структура

Рис. 2. Зона Брилюена для гранецентрованої кубічної ґратки.

Рис. 3. Структура енергетичних

зон кристалічного германію (а) та кремнію (б).

а)

б)

Слайд 7

Рис. 4. Спектр крайового поглинання кристалічного германію.

Рис. 4. Спектр крайового поглинання кристалічного германію.

Слайд 8

Спектри пропускання і крайового поглинання кристалічного кремнію

Спектри пропускання і крайового поглинання кристалічного кремнію

Слайд 9

Спектри крайового поглинання аморфного кремнію

Спектри крайового поглинання аморфного кремнію

Слайд 10

КРИСТАЛІЧНЕ ПРАВИЛО УРБАХА λ, мкм hν, еВ Log α, см-1 Однією

КРИСТАЛІЧНЕ ПРАВИЛО УРБАХА

λ, мкм

hν, еВ

Log α, см-1

Однією з форм краю

власного поглинання ба­гатьох речовин є експоненціальна залежність ко­ефіцієнта поглинання від енергії фотонів при тій чи іншій температурі. Вперше таку залежність для по­глинання в кристалах AgBr було встановлено у 1953 р. Урбахом [F. Urbach // Phys Rev., 1953, V. 93. P. 1324 ]. Чисельні дослідження для різних речовин підтверджують, що така залежність має місце для великого класу речовин і для різних електронних збуджень.

Рис. 5. Температурна залежність коефіцієнта поглинання кристала AgBr.

Слайд 11

F. Urbach The long-wavelength edge of photographic sensitivity and of the

F. Urbach The long-wavelength edge of photographic sensitivity and of the

electronic absorption of solids // Phys Rev. – 1953. – V. 93. – P. 1324.
Слайд 12

Форма довгохвильового краю поглинання більшості бінарних і складних кристалічних напівпровідників описується

Форма довгохвильового краю поглинання більшості бінарних і складних кристалічних напівпровідників описується

експонен-ціальною залежністю (правилом Урбаха):
де α – коефіцієнт поглинання як функція енергії фотонів hν і температури Т; α0, hν0 – сталі; k – стала Больцмана; відношення σ/kT – характеризує нахил краю поглинання при даній температурі, w = kT/σ – енергетична ширина краю поглинання. Параметри, що входять у вираз (10), досить чутливі до різ­ного роду розупорядкування кристалічної ґратки.
Параметр σ у виразі (10) залежить від те­мператури і описується співвідношенням :
де σ0 – параметр, зв’язаний з константою екситон-фононної взаємодії (ЕФВ) g співвідношенням, як σ0 = (2/3)g-1, ħωф – параметр, який для багатьох ви­падків збігається з енергією фононів, які приймають участь у формуванні краю власного поглинання.

(10)

(11)

Слайд 13

Рис. 6. Спектральні залежності логарифма коефіцієнта поглинання кристалічного SiO2 (кристалічний кварц)

Рис. 6. Спектральні залежності логарифма коефіцієнта поглинання кристалічного SiO2 (кристалічний кварц)

при різних температурах T, K: 1 – 110, 2 – 196, 3 – 235, 4 – 293, 5 – 403, 6 – 473, 7 – 578, 8 – 608, 9 – 692, 10 – 708, 11 – 768, 12 – 788. На вставці наведено температурну залежність параметра σ .

Рис. 7. Спектральні залежності логарифма коефіцієнта поглинання склоподібного SiO2 (кварцове скло) при різних температурах T, K: 1 – 113, 2 – 173, 3 – 218, 4 – 293, 5 – 359, 6 – 428, 7 – 488, 8 – 533, 9 – 558, 10 – 598, 11 – 643, 12 – 673, 13 – 703, 14 – 738, 15 – 768. На вставці наведено температурну залежність параметра σ .

Слайд 14

Рис. 8. Спектральні залежності коефіцієнта поглинання кристалічного та склоподібного PbGeS3. Т,

Рис. 8. Спектральні залежності коефіцієнта поглинання кристалічного та склоподібного PbGeS3. Т,

К: 1 – 77, 2 – 150, 3 – 220, 4 – 300, 5 – 368, 6 – 469.
Слайд 15

КРАЙ ВЛАСНОГО ПОГЛИНАННЯ ОКСИДНИХ І ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ Рис. 9. Типова форма

КРАЙ ВЛАСНОГО ПОГЛИНАННЯ ОКСИДНИХ І ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ

Рис. 9. Типова форма краю

поглинання в склоподібних напівпровідниках.

Форма спектральних кривих коефіцієнта поглинання α = f(hν) усіх аморфних і склоподібних напівпровідників виявляється подібною і характеризується наявністю трьох розділених за енергією ділянок (рис. 9): А – низькоенергетична ділянка оптичного хвоста, яка залежить від досконалості структури і наявності чужорідних домішок, В – експоненціальна ділянка і високоенергетична ділянка С, для якої α(hν) · hν ~ (hν – Е0)2, hν > Е0. Квадратичну залежність величини α(hν) · hν від hν одержали також Девіс та Мотт, виходячи із інших міркувань:
α · hν = В(hν – Е0)2. (12)

Слайд 16

ДВА ВАРІАНТА ПРАВИЛА УРБАХА У СКЛІ На відміну від кристалів, в

ДВА ВАРІАНТА ПРАВИЛА УРБАХА У СКЛІ

На відміну від кристалів, в оксидних

і халькогенідних стеклах реалізуються два можливі варіанти правила Урбаха: кристалічне (10) і модифіковане (13) запропоноване авторами [Вайнштейн И.А. и др. // Физ. хим. стекла. 1999. Т. 25, № 1. С. 85–95] для опису спектрально-температурної поведінки спектрів оптичного поглинання в області краю стекол:

де α0 – константа, T0 – деяка характеристична температура, яка зв’язана з параметром статичного розупорядкування Е0, 1/E0 = дlnα/дhν – температурно-незалежний логарифмічний нахил спектральної характеристики.

(13)

Слайд 17

КРАЙ ПОГЛИНАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО І СКЛОПОДІБНОГО GeSe2 Рис. 8. Спектральні залежності коефіцієнта

КРАЙ ПОГЛИНАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО І СКЛОПОДІБНОГО GeSe2

Рис. 8. Спектральні залежності коефіцієнта поглинання

к- і с-GeSe2. Т, K: 1 – 77, 2 – 85, 3 – 100, 4 – 150, 5 – 200, 6 – 250, 7 – 270, 8 – 285, 9 – 300.

2,8

Слайд 18

Рис. 7. Спектральні залежності коефіцієнта поглинання стекол As2S3 (a) і GeS2

Рис. 7. Спектральні залежності коефіцієнта поглинання стекол As2S3 (a) і GeS2

(б). T, K: 1 – 77, 2 – 85, 3 – 100, 4 – 120, 5 – 150, 6 – 200, 7 – 250, 8 – 300.

Край поглинання стекол As2S3 і GeS2

GeS2

Слайд 19

Вираз (13) відображає зміщення краю поглинання зі збільшенням температури зразка в

Вираз (13) відображає зміщення краю поглинання зі збільшенням температури зразка в

довгохвильову область без зміни параметра нахилу Е0. Другий доданок у показнику експоненти (13) відображає лінійну температурну залежність краю поглинання, яка має місце в інтервалі температур від близьких до кімнатної і вище аж до Тg.
У загальному вигляді експоненціальна залежність коефіцієнта поглинання в області фундаментального поглинання описується виразом:

де α0 – емпіричний параметр, Еg*(T) – оптична ширина забороненої зони, яка визначалась на рівні поглинання α0 = 103 см–1, hv – енергія фотонів, W(X,T) – енергетична ширина експоненціального краю поглинання. Параметр W(X,T) у виразі (14) характеризує протяжність хвостів густини станів усередині оптичної ширини забороненої зони. Його можна розглядати як міру розупорядкування матеріалу і у загальному випадку відображає вклад динамічного (теплові фонони) та статичного (“заморожені” фонони) розупорядкування, через зміщення u з їх положення рівноваги:

(14)

де X – геометричний параметр матеріалу, який використовують для характеристики статичного розупорядкування; – середньоквадратичний тепловий зсув; – середньоквадратичний зсув атомів, зумовлений “замороженими” фононами.

(15)

Слайд 20

В умовах паралельного зсуву краю поглинання його температурна залежність hν(T) повністю

В умовах паралельного зсуву краю поглинання його температурна залежність hν(T) повністю

співпадає з температурною зміною Eg(Т):
hν(0) – hν(T) = Eg(0) – Eg(Т) = βТ ,
а функція hν(T) можу бути записана у наступному вигляді:
Eg(Т) = Eg(0) – βТ,
де Eg(0) – ширина забороненої зони при нульовій температурі, β = dEg/dT – температурний коефіцієнт ширини забороненої зони.

(16)

(17)

(18)

Коефіцієнт K тут має зміст константи деформаційного потенціалу другого порядку.
У випадку склоподібних напівпровідників, у яких домінує статичне розупорядкування >> , тому, нехтуючи вкладом динамічного розупорядкування можна записати:

Слайд 21

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА КРАЙ ВЛАСНОГО ПОГЛИНАННЯ КРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Розглянемо вплив температури

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА КРАЙ ВЛАСНОГО ПОГЛИНАННЯ КРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Розглянемо вплив температури на

зміщення краю поглинання, тобто на температурну залежність ширини оптичної псевдощілини. На рис. 8 представлені температурні залежності кристала GeSe2, одержані із аналізу температурної поведінки урбахівського краю поглинання як (див. формулу (10)):
де = 103 см–1. Температурні зміни ширини забороненої зони напівпровідників, як відомо, визначаються двома вкладами – тепловим розширенням ґратки та ЕФВ. Температурна поведінка за рахунок ЕФВ описується в моделі Ейнштейна наступним співвідношення:
де (0) – ширина забороненої зони при 0 К, – безрозмірна постійна, – температура Ейнштейна, яка відповідає усередненій частоті фононних збуджень системи невзаємодіючих осциляторів.
Інший важливий параметр урбахівського краю поглинання, а саме урбахівська енергія , яка є мірою ступеня його розмиття і, відповідно, мірою ступеня розупорядкованості кристалічної гратки, у моделі Ейнштейна описується як:
де та – постійні величини.

(19)

(20)

(21)

Слайд 22

Було показно, що урбахівська енергія визначається не тільки температурним, але й

Було показно, що урбахівська енергія визначається не тільки температурним, але й

структурним розупорядкуванням:
де K – константа, та – середньоквадратичні відхилення (зміщення) атомів від їх рівноважних позицій, викликані відповідно температурним та струк­турним (топологічним) розупорядкуванням кристалічної гратки. Оскільки зміщення атомів від рівноважних позицій веде до зміни електричного потенціалу кристалічної гратки, то формулу (15) можна записати як
де k0 – константа, – середньоквадратичне відхилення від електричного потенціалу ідеально впорядкованої структури, викликане температурним розупорядкуванням, – середньоквадратичне відхилення, що характеризує структурне розупорядкування. Згідно з літературними даними, температурний (EU)T та (EU)X структурний внески в EU є незалежними, еквівалентними та адитивними. Температурне розупорядкування відбувається за рахунок теплових коливань гратки, що веде до розмиття краю поглинання за рахунок ЕФВ. Структурне розупорядкування за своєю природою може бути власним (викликаним внутрішніми дефектами структури, наприклад, вакансіями, дислокаціями) та індукованим (викликаним такими зовнішніми чинниками, як відхилення від стехіометрії, легування, іонна імплантація, гідрогенізація, інтенсивне насвічування і т.д.). Вплив обох типів розупорядкування на урбахівську поведінку краю поглинання кристалічних та аморфних напівпровідників теоретично обгрунтовано в роботах.

(22)

(23)

Слайд 23

Аналогічно залежність ширини оптичної псевдощілини від температури та структурного розупорядкування може

Аналогічно залежність ширини оптичної псевдощілини від температури та структурного розупорядкування може

бути представлена як
де kg – константа, Eg,0 – ширина забороненої зони ідеального кристалу при відсутності розупорядкування. З іншого боку, враховуючи лінійний зв’язок (17) між урбахівськими параметрами та EU, його можна представити в іншому вигляді
де Eg(0,0) – ширина забороненої зони при Т = 0 K; – середньоквадратичне відхилення (зміщення) атомів від їх рівноважних позицій при Т = 0 K; – деформаційний потенціал другого порядку, який визначає
температурну поведінку забороненої зони.
При наявності композиційного розупорядкування, яке має місце у кристалах твердих розчинів, вже недостатньо користуватися наближенням еквівалентності структурного та температурного розупорядкування, а формули (24) та (23) набувають вигляду
де – середньоквадратичне відхилення від електричного потенціалу ідеально впорядкованої кристалічної структури, яке викликане композиційним розупорядкуванням внаслідок взаємо заміщення атомів у кристалах твердих розчинів.

(24)

(25)

(26)

(27)

Слайд 24

АКУСТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ

АКУСТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ

Слайд 25

Дифракція світла на пружних хвилях широко використовується в різних акустооптичних пристроях

Дифракція світла на пружних хвилях широко використовується в різних акустооптичних пристроях

(АОП), призначених для модуляції й просторового керування лазерним випромінюванням. При створенні акустичних модуляторів і дефлекторів вирішальним фактором є вибір матеріалу світлозвукопроводу, який характеризується певним набором властивостей, від яких залежать якість й ефективність роботи таких пристроїв. Кількісну оцінку потенційних можливостей акустооптичних матеріалів проводять із урахуванням наступних вимог, які ставляться до технічних характеристик модулятора:
велике значення коефіцієнта акустооптичної якості М2 матеріалу світлозвукопроводу, який визначає акустооптичну потужність, необхідну для одержання заданої ефективності дифракції;
висока швидкість ультразвуку в середовищі звукопроводу;
мале поглинання акустичних хвиль у матеріалі світлозвукопроводу, що забезпечує зберігання без помітних спотворень форми апаратної функції пристрою;
висока оптична якість матеріалу світлозвукопроводу, насамперед оптична однорідність, яка забезпечує необхідне просторово-частотну роздільну здатність модулятора;
досить великий коефіцієнт електромеханічного зв'язку матеріалу пєзоперетворювача, який забезпечує можливість одержання широкої смуги пропускання модулятора при ефективному електричному узгодженні його входу.
доступність і стабільність матеріалу в технологічному, конструктивному й експлуатаційному відношеннях.
Слайд 26

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ Акустичні й акустооптичні вимірювання виконані на однорідних відпалених зразках

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ
Акустичні й акустооптичні вимірювання виконані на однорідних відпалених зразках

розміром 10×6×6 мм, вирізаних з об'ємних злитків з наступним тонким шліфуванням і оптичним поліруванням плоскопаралельних торців і двох бічних граней. Дослідження акустооптичних властивостей проводили на довжині хвилі випромінювання He-Ne лазера 0,633 мкм. Швидкості поширення поздовжніх і поперечних ультразвукових хвиль визначали акустооптичним методом шляхом вимірювання частотного інтервалу Δf між сусідніми максимумами дифракційних картин при збудженні ультразвукових хвиль у зразку. Коефіцієнт загасання ультразвуку (αак) визначали методом оптичного зондування.
Для вимірювання коефіцієнта акустооптичної якості М2 використовували метод Діксона-Коена, який дозволяє проводити вимірювання як на поздовжніх, так і на поперечних акустичних хвилях. У цьому методі вимірюють інтенсивність дифрагованого світла в еталонному і досліджуваному зразках при проходженні крізь них акустичного імпульсу в прямому (I1 і I4) і зворотному (I3 і I5), після відбивання від вільної грані, напрямках, а коефіцієнт акустооптичної якості розраховують по формулі:
(1)
В якості еталонного зразка використовували плавлений кварц, коефіцієнт акустооптичної якості якого відомий (табл. 1).
Слайд 27

Рис. 1. Блок-схема установки для дослідження акустооптичних властивостей стекол: 1 -

Рис. 1. Блок-схема установки для дослідження акустооптичних властивостей стекол:
1 - лазер

ЛГ–75, 2 – блок живлення до ЛГ-75,
3 – телескоп, 4 – діафрагма,
5 – зразок, 6 – п’єзоперетворювач,
7 – нейтральні фільтри, 8 – генератор ВЧ коливань ГЗ-19А,
9 – імпульсний генератор Г5-15,
10 – частотомір ЧЗ-34A, 11 – ТЕП ФЕУ-77,
12 - Блок живлення 5ЕЛ ВС-22, 13 - осцилограф СІ-71.
Слайд 28

Рис. 3. Дифракційна картина лазерного випромінювання довжиною 0,63 мкм на ультразвукових

Рис. 3. Дифракційна картина лазерного випромінювання довжиною 0,63 мкм на ультразвукових

стоячих хвилях з частотою 24 МГц.

Рис. 2. Дифракційна картина для скла.

Слайд 29

Акустооптична комірка представляла собою світлозвукопровід з халькогенідного скла прямокутної форми, торцева

Акустооптична комірка представляла собою світлозвукопровід з халькогенідного скла прямокутної форми, торцева

грань якого приклеювалася до еталонного зразка із кварцу з перетворювачем. При створенні акустооптичного пристрою важливу роль відіграє п'єзоелектричний перетворювач і спосіб його кріплення до акустичного середовища. П'єзоелектричним перетворювачем служили монокристалічні пластини з ніобату літію LiNb3 36°Y-зрізу для збудження поздовжніх звукових хвиль і 163°Y-зрізу – для поперечних хвиль. Джерелом електричної потужності служив генератор Г3-44. При низьких робочих частотах (менше 120 MГц) для кріплення пєзоперетворювача до досліджуваного зразка використовували епоксидну смолу, акустичний імпеданс якої підвищували шляхом введення до її складу порошкоподібних наповнювачів з алюмінію і вольфраму. Для компенсації ємнісної реактивної провідності перетворювача і узгодження його еквівалентного опору із внутрішнім опором генератора використовували резонансний контур.
Слайд 30

АКУСТИЧНІ ТА АКУСТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТЕКОЛ Основним параметром акустооптичного матеріалу є коефіцієнт

АКУСТИЧНІ ТА АКУСТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТЕКОЛ
Основним параметром акустооптичного матеріалу є коефіцієнт

акустооптичної якості М2, що характеризує внутрішню ефективність дифракції незалежно від геометрії взаємодії:
M2 = n2pij2/ρυ3, (2)
де n – показник заломлення, pij – пружнооптична константа, ρ – густина, υ – швидкість звукової хвилі, i – індекс поляризації світла, j – індекс деформації в матричному представленні (у випадку скла i, j = 1, 2, 4).
Як видно із співвідношення (2), для створення акустооптичних модуляторів найбільш перспективними є матеріали з великим показником заломлення і малою швидкістю звуку, що характерно для стекол GexS100–x. З табл. 1 видно, що для більшості складів стекол GexS100–x коефіцієнт акустооптичної якості М2 перевищує цей параметр плавленого кварцу приблизно на два порядки величини. Причиною тому, як раз і є той факт, що в стеклах великий показник заломлення поєднується з меншою швидкістю ультразвукових хвиль, у порівнянні з цими ж параметрами плавленого кварцу.
В акустооптичних пристроях крім досягнення певної ефективності дифракції, необхідно забезпечити її існування в деякій смузі частот Δf . З урахуванням смуги частот Δf ефективність дифракції визначається іншим параметром якості:
M1 = n7p2/ρυ, (3)
який об'єднує основні вимоги, які ставляться до властивостей матеріалів для акустооптичних пристроїв.
Слайд 31

Нарешті, існує ще третє визначення коефіцієнта акустооптичної якості, запропоноване Діксоном: M3

Нарешті, існує ще третє визначення коефіцієнта акустооптичної якості, запропоноване Діксоном:
M3

= n7p2/ρυ (4)
З виразів (2)–(4) випливає, що значення М1, М2 і М3 максимальні в матеріалів, які мають високі показники заломлення та пружнооптичні коефіцієнти, а також малі значення густини і швидкості ультразвуку.
Важливим параметром акустооптичного матеріалу є швидкість поширення ультразвукової хвилі, значення якої дозволяє визначити фотопружні і акустооптичні властивості халькогенідних стекол. Для оцінки можливості використання халькоегнідних стекол в якості матеріалу світлозвукопроводу АО-комірок, крім швидкості ультразвуку, необхідно знати й інші параметри, які визначають коефіцієнти акустооптичної якості матеріалу М1, М2, М3. У табл. 1. наведені значення густини (ρ), показника заломлення (n), швидкостей поширення поздовжньої (υL) і поперечної (сдвигової) (υS) ультразвукових хвиль, пружнооптичних коефіцієнтів (р11, р12), які дозволили розрахувати за допомогою формул (3, 4) значення М1, М3 та інші акустооптичні параметри халькогенідних стекол.
За виміряними значеннями коефіцієнта акустооптичної якості М2 для двох різних напрямків вектора поляризації Е світлової хвилі паралельно (М2||) і перпендикулярно (М2⊥) до напрямку поширення ультразвуку, також визначені пружнооптичні коефіцієнти p11 і p12, значення яких наведені в табл. 1.
Слайд 32

Таблиця 1. Акустооптичні властивості стекол GexS100–x і параметри модулятора

Таблиця 1. Акустооптичні властивості стекол GexS100–x і параметри модулятора

Слайд 33

Таблиця 2. Акустооптичні властивості кварцу та деяких халькогенідних стекол

Таблиця 2. Акустооптичні властивості кварцу та деяких халькогенідних стекол

Слайд 34

Найбільш чутливою характеристикою до якості матеріалу світлозвукопроводу є частотна залежність коефіцієнта

Найбільш чутливою характеристикою до якості матеріалу світлозвукопроводу є частотна залежність коефіцієнта

акустичного поглинання. Результати вимірювань загасання поздовжніх ультразвукових хвиль методом оптичного зондування в частотному діапазоні від 30 до 120 МГц у стеклах GexS100–x при кімнатній температурі наведені на рис. 2. У цьому частотному діапазоні характерно невелике загасання ультразвуку, яке залежить від складу стекол GexS100–x. Для склоподібного GeS2 і стекол, збагачених сіркою, коефіцієнт акустичного поглинання зростає зі збільшенням частоти, і описується залежністю αaк = α0 ⋅f m, де показник степені m, знаходиться в інтервалі 1 < m < 2. Аналізуючи наявні літературні дані коефіцієнта акустичного поглинання для бінарних і потрійних халькогенідних стекол в залежності від їх структури ближнього порядку, автори прийшли до висновку, що найменші значення αaк мають стекла, структура яких формується тригональними й тетраедричними структурними одиницями. Структура стехіометричного склоподібного GeS2 сформована винятково тетраедрами [GeS4], ув'язаними в ланцюжки, і дійсно це скло характеризується найменшим значенням αaк = 1.48 дБ/см. Для порівняння вкажемо, що для склоподібного As2S3 із тригональною структурою ближнього порядку αaк = 4.7 дБ/см, що у три рази перевищує цей параметр склоподібного дисульфіду германію. Порушення стехіометрії стекол стосовно стехіометричного складу GeS2 вбік надлишку германію супроводжується утворенням крім тетраедричних [GeS4] ще й октаедричних [GeS6] структурних одиниць, що приводить до росту αaк. Аналогічне збільшення коефіцієнта акустичного поглинання спостерігається також при порушенні стехіометрії убік надлишку сірки, що також пов'язане зі зміною структури ближнього порядку стекол. Введення надстехіометричної сірки приводить до появи в структурній сітці стекол восьмиатомних кілець сірки (S8).
Слайд 35

Рис. 2. Частотні залежності коефіцієнта акустичного поглинання стекол GexS100–x, х: 1

Рис. 2. Частотні залежності коефіцієнта акустичного поглинання стекол GexS100–x, х: 1

– 33; 2 – 30; 3 – 17.

Критерієм, який визначає режим роботи АОП є параметр:
де L – довжина взаємодії світла з акустичним пуком. При низьких частотах переважає режим Рамана-Ната, а при – бреггівської дифракції.

Для стекол GexS100–x значення безрозмірного параметра Q при довжині взаємодії L = 6–9 мм і центральній робочій частоті f0 = 80 МГц знаходиться у межах 2.8–3.4. Таким чином, створені на базі стекол GexS100–x акустооптичні пристрої, здатні працювати у режимі близькому до бреггівської дифракції.

Слайд 36

Слайд 37

Таблиця 2. Акустооптичні властивості кварцу та деяких халькогенідних стекол

Таблиця 2. Акустооптичні властивості кварцу та деяких халькогенідних стекол

Слайд 38