Teorie integracji europejskiej

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Podstawy traktatowe Traktaty rzymskie – traktaty EWG i EURATOM Traktat ustanawiający

Podstawy traktatowe

Traktaty rzymskie – traktaty EWG i EURATOM
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Gospodarczą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Data podpisania: 25 marca 1957 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 1958 r.
Traktat paryski ustanawiający
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
Data podpisania: 18 kwietnia 1951 r.
Data wejścia w życie: 23 lipca 1952 r.
Data wygaśnięcia: 23 lipca 2002 r.
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Teorie integracji – wybrane zagadnienia

Teorie integracji – wybrane zagadnienia

Слайд 7

Слайд 8

J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 117

J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 117

Слайд 9

Funkcjonalizm David Mitrany (1883-1975) - główne twierdzenia sformułował w latach czterdziestych

Funkcjonalizm

David Mitrany (1883-1975) - główne twierdzenia sformułował w latach czterdziestych XX

wieku, chociaż działalność naukową i publicystyczną prowadził aż do śmierci w 1975 r.
A Working Peace System (1943, zmieniona wersja: 1966), The Functional Theory of Politics (1975)
funkcja określa formę
spill-over
Слайд 10

David Mitrany pochodził z Rumunii, ale studiował w London School of

David Mitrany pochodził z Rumunii, ale studiował w London School of

Economics i większość swoich prac napisał w Anglii
D. Mitrany interesował się tym, jak społeczne funkcje determinują rozwiązania instytucjonalne społeczności międzynarodowej (stąd nazwa funkcjonalizm).

Funkcjonalizm

Слайд 11

Wspólnota polityczna, której najważniejszym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb ludzkich, jest sumą

Wspólnota polityczna, której najważniejszym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb ludzkich, jest sumą

funkcji sprawowanych przez jej członków.
Należy przezwyciężyć sprzeczności między lojalnością wobec państwa narodowego i jednością społeczności światowej.
Związek między władzą i podległością a określonym terytorium ma być zastąpiony funkcjonalnym związkiem w poszczególnych dziedzinach ludzkiej aktywności.
Powstanie wspólnoty interesów spowoduje, że granice między państwami i ich suwerenność staną się nieistotne.

Funkcjonalizm

Слайд 12

Organizacje międzynarodowe powstają w wyniku dążenia do rozwiązania jakiegoś problemu lub zaspokojenia jakiejś potrzeby. Funkcjonalizm

Organizacje międzynarodowe powstają w wyniku dążenia do rozwiązania jakiegoś problemu lub

zaspokojenia jakiejś potrzeby.

Funkcjonalizm

Слайд 13

mocno osadzony w liberalnej wizji rzeczywistości międzynarodowej przejawia się to w

mocno osadzony w liberalnej wizji rzeczywistości międzynarodowej
przejawia się to w przekonaniu

o zasadniczo harmonijnych interesach wszystkich ludzi
dwa wielkie cele jednoczące jednostki i narody: pokój i dobrobyt
te wartości uniwersalne niosą z sobą potencjał łączenia grup i narodów wcześniej zwaśnionych

Funkcjonalizm

Слайд 14

D. Mitrany: oceniać przedsięwzięcia polityczne pod kątem ich przyczyniania się do

D. Mitrany:
oceniać przedsięwzięcia polityczne pod kątem ich przyczyniania się do

ogólnego dobrobytu
głębokie przekonanie o racjonalności działań ludzi i władzy
pragmatyzm w postępowaniu

Funkcjonalizm

Слайд 15

często zaspokojenie potrzeb społecznych jest niemożliwe albo utrudnione, albo nieefektywne w

często zaspokojenie potrzeb społecznych jest niemożliwe albo utrudnione, albo nieefektywne w

starych granicach państw narodowych
warunki społeczne oraz opinia publiczna będą sprzyjać dążeniom i projektom integracyjnym

Funkcjonalizm

Слайд 16

Po II wojnie nadszedł właściwy moment dla zainicjowania rozwoju współpracy międzynarodowej,

Po II wojnie nadszedł właściwy moment dla zainicjowania rozwoju współpracy międzynarodowej,

która będzie pochodną istotnej wspólnoty interesów populacji zniszczonej konfliktami Europy.
Ujawnia się ona przede wszystkim w sferze ekonomicznej, a więc powszechnym dążeniu do dobrobytu.
Skupienie na sprawach gospodarczych jest elementem liberalnej wizji rzeczywistości międzynarodowej obecnym w teorii funkcjonalizmu.

Funkcjonalizm

Слайд 17

D. Mitrany: nieufność wobec rządu, który powinien reprezentować i realizować interesy

D. Mitrany:
nieufność wobec rządu, który powinien reprezentować i realizować interesy społeczeństwa,

a nie zawsze to czyni
ludzie chętnie wymienią wolność za skrawek dobrobytu – integracja pragmatyczną szansą dla lepszej organizacji życia społecznego na poziomie międzynarodowym.

Funkcjonalizm

Слайд 18

Funkcjonalizm

Funkcjonalizm

Слайд 19

Funkcjonalizm

Funkcjonalizm

Слайд 20

Funkcjonalizm

Funkcjonalizm

Слайд 21

Funkcjonalizm

Funkcjonalizm

Слайд 22

Funkcjonalizm - krytyka

Funkcjonalizm - krytyka

Слайд 23

Funkcjonalizm - krytyka

Funkcjonalizm - krytyka

Слайд 24

Neofunkcjonalizm Ernst B Haas, The Uniting of Europe, Stanford 1958 L.N.Lindberg,

Neofunkcjonalizm

Ernst B Haas, The Uniting of Europe, Stanford 1958
L.N.Lindberg, The Political

Dynamics of European Economic Integration, Stanford 1963
neofunkcjonalizm łączył elementy funkcjonalizmu i federalizmu
podkreślał znaczenie przywództwa politycznego i procesu politycznego w integracji, zakładając rozwój wspólnoty politycznej o strukturze federalnej.
Слайд 25

W przeciwieństwie do funkcjonalistów, negujących rolę państwa w procesie integracji i

W przeciwieństwie do funkcjonalistów, negujących rolę państwa w procesie integracji i

uznających, że rozprzestrzenianie się idei integracyjnych zachodzi automatycznie, neofunkcjonaliści uznawali, że automatyzm ten jest ograniczony i wymaga decyzji politycznych.

Neofunkcjonalizm

Слайд 26

Neofunkcjonalizm

Neofunkcjonalizm

Слайд 27

Etapy integracji według neofunkcjonalizmu

Etapy integracji według neofunkcjonalizmu

Слайд 28

Federalizm

Federalizm

Слайд 29

Federalizm

Federalizm

Слайд 30

W ramach federalizmu można wyodrębnić różne nurty

W ramach federalizmu można wyodrębnić różne nurty

Слайд 31

W latach 1940. najsilniejsze wpływy miał nurt radykalny, promowany przez Altiero

W latach 1940. najsilniejsze wpływy miał nurt radykalny, promowany przez Altiero

Spinelli.
Ten twórca koncepcji zwanej radykalnym federalizmem demokratycznym stał się głównym organizatorem i centralną postacią europejskiego ruchu federacyjnego.

Federalizm

Слайд 32

Liberalizm międzyrządowy (zwany liberalną współpracą międzyrządową) Andrew Moravcsik (ur. w 1958

Liberalizm międzyrządowy (zwany liberalną współpracą międzyrządową)

Andrew Moravcsik (ur. w 1958 r.)
wykorzystuje

pewne elementy realizmu i liberalizmu - uznaje, że źródło integracji tkwi w interesach państw narodowych, ale zarazem odrzuca realistyczny podgląd o unitarności państwa, akcentując rolę grup społecznych w sposobie formowania preferencji państwa.
Слайд 33

Liberalizm międzyrządowy – - kluczowe elementy:

Liberalizm międzyrządowy – - kluczowe elementy:

Слайд 34

Liberalizm międzyrządowy

Liberalizm międzyrządowy