Письмова та усна форма трудового договору. Строк трудового договору

Содержание

Слайд 2

Відповідно до Конституції України забороняється будь-яке пряме або непряме обмеження прав

Відповідно до Конституції України забороняється будь-яке пряме або непряме обмеження прав

чи встановлення переваг при укладанні, зміні й припиненні трудового договору в залежності від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанню громадян, роду і характеру занять та місця проживання.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим в таких випадках:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладанні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
3) при укладанні контракту;
4) у випадку коли працівник наполягає на укладанні трудового договору у письмовій формі;
5) при укладанні трудового договору з неповнолітнім;
6) в інших випадках, передбачених законодавством.

Слайд 3

При укладанні трудового договору громадянин повинен пред’явити паспорт або інший документ,

При укладанні трудового договору громадянин повинен пред’явити паспорт або інший документ,

що засвідчує особистість, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), а також про стан здоров'я.
При укладанні трудового договору сторонами може бути зумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі. Така умова повинна бути вказана у наказі при прийом на роботу. Термін випробування не може перевищувати 3 місяців, а для робітників - 1 місяця.
Для певних категорій працівників випробування встановлене бути не може:
осіб, які не досягли 18 років;
молодих робітників після закінчення професійних закладів;
осіб, звільнених в запас після військової або альтернативної служби;
інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної
експертизи; при прийомі на роботу в іншу місцевість;
при прийомі за конкурсом та в інших випадках, передбачених законодавством.
Слайд 4

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права

передоручати її виконання іншій особі, а власник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

!

Після укладання трудового договору перед допуском до роботи власник зобов’язаний роз'яснити працівнику його права й обов’язки;
наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором;
визначити працівнику робоче місце та забезпечити його необхідними для роботи засобами;
проінструктувати працівника з техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної охорони.

Слайд 5

Усна угода сторін — юридичний факт, що є підставою для виникнення

 Усна угода сторін — юридичний факт, що є підставою для виникнення

трудових правовідносин, так чи інакше потребує юридичного оформлення у вигляді певних письмових документів (заяви, наказу чи розпорядження).
А за цивільним законодавством, як відомо, правочин (договір) вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони (ст. 207 ЦК). Отже, якщо волевиявлення сторін викладено у письмовій заяві однієї з них та наказі чи розпорядженні — іншої, то наявно є більше підстав аби віднести такий договір до письмових, а не до усних. Більше того, трудовий договір з огляду на його соціальну значимість та характер породжуваних правовідносин взагалі не повинен укладатися в усній формі. За цивільним правом, наприклад, усна форма договору властива переважно для договорів, які виконуються у момент їх вчинення (ст. 206 ЦК), а якщо договір буде виконуватися після його вчинення, то він повинен бути укладений у письмовій формі
Слайд 6

Трудовий договір може бути: безстроковим, що укладається на невизначений строк; на

Трудовий договір може бути:
безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений строк,

встановлений за погодженням сторін;
таким, що укладається на час виконання певної роботи;
Слайд 7

Безстроковий трудовий договір , що укладається на невизначений строк; Строковий трудовий

Безстроковий трудовий договір , що укладається на невизначений строк;
Строковий трудовий договір

укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Слайд 8

Трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; Трудовий договір

Трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
Трудовий договір такий,

що укладається на час виконання певної роботи;
Укладення трудового договору на певний строк відрізняється від укладення трудового договору на час виконання певної роботи тільки за формальними ознаками. У першому випадку строк дії договору визначається його тривалістю або граничною датою, а в другому — строк не обмежується конкретним календарним періодом, а залежить від часу закінчення виконання роботи, яка є предметом трудового договору.