Fuggvenyvizsgalat

Слайд 2

A függvényvizsgálat (függvénydiszkusszió) igen fontos terület. A függvények vizsgálata egyúttal a

A függvényvizsgálat (függvénydiszkusszió) igen fontos terület.

A függvények vizsgálata egyúttal a természeti

- társadalmi törvényeknek függvény alakjában
megfogalmazott tulajdonságai felderítését is jelenti.

Általában a következő sorrend szerint végezzük a vizsgálatokat:

I. Az „elemi úton” meghatározható függvényjellemzők

1. Az értelmezési tartomány konkrét felírása (ha nem adták volna meg).

2. A zérushelyek, y tengelypont kiszámolása. (Zérushely: ahol y=0; y tengelypont: ahol x=0.)

3. A folytonosság vizsgálata. Szakadási helyek megadása.

4. Paritás vizsgálat (páros vagy a páratlan függvény, vagy egyik sem).

5. Egyéb elemi jellemzők: periodicitás, ill. más, a függvényutasítás által meghatározott
speciális tulajdonságok vizsgálata.

Példa: végezzük el az

függvény diszkusszióját (vizsgálatát)!

1. Az értelmezési tartomány konkrétan:

U.i.: a nevező nem lehet 0.

A képlet átalakítható:

A g(x) egy pont (x=4) kivételével meg-
egyezik f(x)-szel. Így elegendő a vizs-
gálatot a g(x) függvényen elvégezni.

2. Zérushely (ahol y=0): 2x2=0, azaz x=0.
y tengelypont (ahol x=0, helyettesítés): y=0.

Слайд 3

3. A nevezőt az x=4 helyen nullává tevő x–4 tényező megvan

3. A nevezőt az x=4 helyen nullává tevő x–4 tényező megvan

a számlálóban is, ugyan-
úgy első fokon. Ezen helyen a függvénynek megszűntethető szakadása van.

Ez azt jelenti, hogy ha a g(x) függvényt ábrázoljuk, akkor az f(x)-et megkapjuk, annyi eltérés-
sel, hogy az f(x)-nél a 4 helyen „lyuk” van a függvénygörbén.

Az x–3 és az x+3 tényező nincs meg a számlálóban, így az x=3 és az x=–3 helyeken a
függvénynek nem megszűntethető szakadásai vannak.

A függvény másutt folytonos, mert folytonos függvények hányadosa (művelettartás).

4. A g függvény páros, mert g(–x)=g(x). (Az ábrázolásnál ezt az információt jól ki lehet használni.)

5. Egyéb jellemző közvetlenül nem látszik, nem keressük.

II. Helyi szélsőérték, monotonitás vizsgálat

A vizsgálathoz az első és a második deriváltakat használjuk fel:

Helyi szélsőérték ott lehet, ahol g’(x)=0, azaz –36x=0, x=0.

Mivel g”(0)<0, tehát az x=0 pontban van helyi szélsőérték és ez maximum.

Ebben a pontban a függvényérték is 0. Eredményünk írható így is: Pmax(0;0).

Másutt nincs helyi szélsőérték, mert ha lenne, az a deriválásos módszerünk kimutatná.

Слайд 4

Monotonitási szakaszok 1. A szakaszhatárokat általában a helyi szélsőértékek, illetve a

Monotonitási szakaszok

1. A szakaszhatárokat általában a helyi szélsőértékek, illetve a nem

megszűntethető
szakadási helyek adják.

2. Az adott szakaszon a monotonitást legtöbbször az első derivált előjelével vizsgáljuk:
ha az f’(x)≥0 a szakaszon, akkor az f(x) növekvő, ha pedig f’(x)≤ 0, akkor az f(x) csökkenő.

Így: a ]–∞; –3] intervallumon g’(x)>0, tehát g(x) növekvő.

A [–3; 0] szakaszon g’(x)>0, a g(x) itt is nő.

Elegendő egy konkrét szakaszbeli pontban megvizsgálni a derivált előjelét. Az is belátható,
hogy minden negatív x esetén a g’ pozitív (kivéve az x= –3-at).

A függvény páros volta miatt az y tengelyre szimmetrikusan
minden hasonlóan történik. Az eddig megtalált jellemzőkkel
vázolhatjuk a függvény gráfját:

III. Inflexiós pontok, görbületi szakaszok meghatározása

Ott lehet inflexiós pont („görbületváltási hely”), ahol a második derivált értéke 0.

Akkor van ezen a helyen inflexiós pont, ha a harmadik derivált itt nem 0,

vagy: ha a második derivált ebben a pontban előjelet vált.

Általában az egyszerűbben végrehajtható módszert célszerű választani.

Mivel a második derivált (108x2+324)≠0, ezért a függvénynek nincs inflexiós pontja.

Слайд 5

Görbületi szakaszok 1. A szakaszhatárok kijelölése: általában az inflexiós pontok és

Görbületi szakaszok

1. A szakaszhatárok kijelölése: általában az inflexiós pontok és a

nem megszűntethető sza-
kadási helyek jelölik ki a szakaszhatárokat.

2. Az adott szakaszon a görbületet a második derivált előjele határozza meg: ha az f”(x) ≥ 0,
akkor konvex, ha az f”(x) ≤ 0, akkor konkáv az eredeti függvény az adott szakaszon.

Így: a ]–∞; –3[ intervallumon g”(x)>0, tehát g(x) konvex.

A ]–3; 3[ szakaszon g”(x)<0, azaz g(x) konkáv.

A ]3; ∞ [ intervallumon g”(x)>0, tehát g(x) konvex.

Ez az információ nem mond
ellent az eddig megismert
jellemzőknek.

IV. Határértékek

A határértékeket az ÉT „szélein” vizsgáljuk, azaz általában a + vagy – végtelenben, illet-
ve a nem megszűntethető szakadási helyeken. Esetünkben:

A határérték vizsgálatot a –3-nál és a 3-nál nem kötelező elvégezni, hiszen ha például –3-ig
állandóan nő a (folytonos) függvényünk, akkor itt a baloldali határérték csak végtelen lehet.

V. A függvénygörbe felrajzolása, értékkészlet megadása

Az I–IV. pontbeli információkból jó pontossággal felrajzolható a függvény gráfja.

Слайд 6

Az értékkészlet leolvasásában, megadásában a pontos rajz ad nagy segítséget: A

Az értékkészlet leolvasásában, megadásában a pontos rajz ad nagy segítséget:

A

rajz készítésekor a vázlatunkat pontosítottuk, ehhez a függ-
vénygörbén néhány „hitelesítő” pontot számolunk ki.
Például: P(–4; 2,94), P(–2; –1,6), P(–1; –0,25).

A függvénygörbe az x=4 helyen „lyukas” (szakadási pont).

Az értékkészlet: y >2 és y ≤ 0.

A függvényvizsgálat egyes lépéseit, eredményeit megjeleníthetjük táblázatos formában is,
például így:

Előfordul, hogy egyéb jellemzőkre is
kíváncsiak vagyunk, mint például a függ-
vény aszimptotái, a töréspontbeli bal- és
jobboldali differenciál hányadosok, vagy
egy-egy pontban a bal- és jobboldali foly-
tonosság.

A speciális jellemzőket külön kérésre megadhatjuk, viszont a függvényvizsgálatot a fenti
I–V. pontbeli teendők teljesítésével teljesnek tekinthetjük.

A gyakorlati problémáknál előfordul, hogy a feladathoz rendelt függvény vizsgálatánál
nem kell teljes diszkussziót végeznünk, elegendő általában csak a helyi szélsőértékek,
vagy a görbületek meghatározása.

Az eljárás ilyenkor a bemutatottal lényegében azonos.

Слайд 7

Gyakorló feladat Diszkutáljuk a következő függvényt: Emlékeztetőül a vizsgálat javasolt lépései:

Gyakorló feladat

Diszkutáljuk a következő függvényt:

Emlékeztetőül a vizsgálat javasolt lépései:

I. Az „elemi

úton” meghatározható függvényjellemzők

II. Helyi szélsőérték, monotonitás vizsgálat

III. Inflexiós pontok, görbületi szakaszok meghatározása

IV. Határértékek

V. A függvénygörbe felrajzolása, értékkészlet megadása

Megoldás

I. Értelmezési tartomány lehet: x∈R. Zérushely: x=1. y tengelypont: y=1. Szakadás nincs.

II. Deriválások:

Az f’=0=(x–1)(x+1), azaz:
x1=1 és x2=–1.

Az f’’(–1)<0 ⇒ Pmax(–1;2), és f’’(1)>0 ⇒ Pmin(1;0).

Monotonitási szakaszok:

] –∞;–1]: f’(x)>0 ⇒ f(x) növekvő.

[–1;1]: f’(x)<0 ⇒ f(x) csökkenő.

[1; ∞[: f’(x)>0 ⇒ f(x) növekvő.

III. Görbület, inflexió: ott lehet, ahol f’’(x)=0. Ebből: x3=0,

A görbületi szakaszok:

Az x3, x4, x5 helyek mindegyikénél görbületváltás volt, így mindhárom helyen inflexiós pont van.

IV. Határérték:

V. Értékkészlet, rajz: ÉK: 0≤y≤2.

A vizsgálat egyes lépéseit
táblázatba is foglalhatjuk.

Слайд 8

„Szöveges” szélsőérték feladatok Gyakori, hogy a vizsgálandó függvény matematikai alakját nekünk

„Szöveges” szélsőérték feladatok

Gyakori, hogy a vizsgálandó függvény matematikai alakját nekünk

kell „előállítanunk” a fel-
adat szövegéből és csak néhány függvényjellemzőt (általában szélsőértéket) kell számolni.

A függvényjellemzőket a szöveges (gyakorlati) feladatok esetén általában bizonyos induló
feltételek (például a változó csak pozitív szám lehet) mellett keressük.

Így ezeket a feladatokat szokták feltételes szélsőérték feladatoknak is nevezni.
Induló feltételeket nemcsak szöveges feladatokhoz lehet adni.

Példa:

a henger alakú, 1 liter térfogatú testek közül melyik a legkisebb felszínű?

V=1 liter=1 dm3.

A megoldás lépései

1. Eldöntjük, hogy mire keresünk szélsőértéket.

Ez most a henger felszíne.

2. Egyenletet írunk fel a keresett szélsőértékre.

F=2T+P=2r2π+2rπ∙m.

3. Egyváltozóssá tesszük a felvett függvényt.

Az adatok felhasználásával:

Tudjuk: V=T∙m=2r2πm és V=1,

Helyettesítés után:

4. Szélsőérték keresés.

A függvényvizsgálatnál látott módon. Feltétel: r>0.

Ott lehet szélsőérték, ahol F’=0:

Tehát r≈0,542. Mivel F”(0,542)>0, ezért ezen a helyen minimum van.

5. Válasz a szövegben feltett kérdésre.

r≈5,42 cm, m≈10,84 cm, Fmin≈5,54dm2.

Слайд 9

Megjegyzések 1. Globális és lokális szélsőérték Egy függvény helyi szélsőértéke nem

Megjegyzések

1. Globális és lokális szélsőérték

Egy függvény helyi szélsőértéke nem mindig esik

egybe az értelmezési tartományon vett
legnagyobb, illetve legkisebb függvényértékekkel, az abszolút (globális) szélsőértékekkel.

Példa:

adjuk meg az

szélsőértékeit a [–2; 2] intervallumon.

Ha elvégeztük a teljes függvényvizsgálatot, akkor a leszűkített értelmezési tartományú függ-
vényre vonatkozó információkat már egyszerű megadni.

A függvény gráfját korábban már felvettük:

A függvény folytonos, így a [–2; 2] intervallumon a legnagyobb
értékét –2-nél veszi fel, értéke itt≈2,3, ami nem helyi szélsőérték.

A legkisebb érték ez esetben a helyi szélsőérték pontban van.

Ha viszont a függvényünket a [–10; 2] szakaszon vizsgálnánk, akkor a legkisebb függvény-
érték már nem x=1-nél lenne, hiszen x=–10-nél y≈– 208,33.

2. Függvényvizsgálat az n-edik deriváltak (n>3) felhasználásával

Példa:

adjuk meg az f(x)=(x–1)4 helyi szélsőértékeit és inflexiós pontjait!

Deriválások, zérushelyek: f’(x)=4(x–1)3, f’(x)=0, xo=1, itt lehet szélsőérték.

f”(x)=12(x–1)2, f”(1)=0. Nincs szélsőérték?

Слайд 10

f ”’(x)=24(x–1) , f ”’(1)=0. Inflexiós pont sincs? Ismert viszont az

f ”’(x)=24(x–1) , f ”’(1)=0. Inflexiós pont sincs?

Ismert viszont az

f(x)=(x–1)4, a negyedfokú parabola képe:

A függvénynek
minimuma
van x=0-nál.

A deriválásokkal ilyen esetekben is elvégezhető a vizsgálat.

A szabály: ha a függvény deriváltjai az xo helyen az n-edik deriváltig nullák, de az
n+1-edik derivált ezen a helyen már nem nulla, akkor:

Ha az n páratlan, a függvénynek az xo pontban helyi szélsőértéke van, amelynek
minősége: ha az f(n+1)(xo)>0, akkor minimum, ha az f(n+1)(xo)<0, akkor maximum.

Ha az n páros, akkor a függvénynek az xo pontban inflexiós pontja van.

A példánk megoldása: az f(x) esetén: f ”’(1)=0, de f(4)(x)=24, így f(4)(1)≠0.

Az x=1 pontban tehát f(x)-nek helyi szélsőértéke van és: f(4)(1)>0, így a szélsőérték minimum.

Példa:

keressük a g(x)=(x–2)5 függvény helyi szélsőértékeit és inflexiós pontjait.

Deriválások: g’(x)=5(x–2)4, g”(x)=20(x–2)3, g”’(x)=60(x–2)2, g(4)(x)=120(x–2), g(5)(x)=120.

A negyedik deriválttal bezárólag az x=2 pontban az összes derivált értéke 0.

De az ötödik derivált nem nulla, így a g(x)-nek
az x=2 pontban inflexiós pontja van.

A függvény gráfja hasonlít a harmadfokú függvény
(jobbra 2-vel eltolt) képéhez.

Слайд 11

A kétváltozós függvények szélsőértékei Az f(x;y) függvény szélsőérték keresése az egyváltozós

A kétváltozós függvények szélsőértékei

Az f(x;y) függvény szélsőérték keresése az egyváltozós

f(x) függvény vizsgálatával analóg.

Tétel:

az f(x; y)-nak ott lehet szélsőértéke, ahol az első parciális deriváltak nullák:

Az egyenletrendszernek Po(xo;yo) legyen a megoldása.

A P0 pontban akkor van szélsőérték, ha a második deriváltakból képezett:

kifejezés a Po(xo; yo) pontban pozitív: D(xo; yo)>0.

A szélsőérték minősége:

van P0-ban.

Ha pedig D(xo; yo)<0, akkor a függvénynek nyeregpontja van a Po pontban.

(Ha D(xo; yo)=0, akkor más, további – nem részletezett – vizsgálatra van szükség.)

A kétváltozós függvény helyi maximuma
a függvénynek megfelelő felületen álta-
lában „hegycsúcs-szerű” kiemelkedés,
a minimum pedig „bemélyedés”.

A nyeregpont szemléletes kifejezés,
egyik irányú síkmetszete a felületnek
maximumot ad az illető pontban,
a másik irányú síkmetszet gráfján
ebben a pontban minimum lesz.

A felület a nyeregpontban
a „ló nyergéhez” hasonló.

f: f(x;y)=sin2xcosy