Психологія учіння

Содержание

Слайд 2

Історія психології учіння

Історія психології учіння

Слайд 3

Вивчення учіння має довгу історію. Однією з перших концепцій учіння є

Вивчення учіння має довгу історію. Однією з перших концепцій учіння є

концепція Я.А. Коменського. Я.А. Коменський розумів учіння як набуття знань з різних дисциплін, уміння розв'язувати різні задачі, уміння виконувати дії з використанням знань. Основним компонентом учіння у концепції Я.А. Коменського є розуміння.
Слайд 4

І.Ф. Гербарт, В.А. Дістервег розрізняли процеси учіння як засвоєння знань, здобуття

І.Ф. Гербарт, В.А. Дістервег розрізняли процеси учіння як засвоєння знань, здобуття

знань, умінь та навичок з різних наукових дисциплін та розвиток як вдосконалення пізнавальних процесів.
Слайд 5

К.Д. Ушинський розумів процес учіння як рух від сприймання до розуміння.

К.Д. Ушинський розумів процес учіння як рух від сприймання до розуміння.

Основним механізмом засвоєння знань, утворення понять є мисленнєва здатність оперувати образами об'єктів, явищ зовнішнього світу. К.Д. Ушинський розгорнуто та системно описав фактори, що зумовлюють процес учіння. До них відносяться свідомість, самостійність, наочність, послідовність та систематичність, готовність, повторення та вправляння.
Слайд 6

Поняття про учіння

Поняття про учіння

Слайд 7

У психологічній науці існує декілька понять, які мають відношення до здобуття

У психологічній науці існує декілька понять, які мають відношення до здобуття

людиною життєвого досвіду у вигляді знань, умінь і навичок: учіння, учбова діяльність, научіння, навчання. Учіння - власні активні дії учня, спрямовані на розвиток своїх здібностей, знань, умінь і навичок та способів їх набуття.
Слайд 8

Метою учіння як різновиду діяльності та засобу психічного розвитку індивіда є

Метою учіння як різновиду діяльності та засобу психічного розвитку індивіда є

пізнання,

збирання та опрацювання набутої інформації; самостимулювання до пошуку, рішення учбових задач, самооцінки учбових досягнень;

усвідомлення особистісного смислу й соціальної значущості культурних цінностей і людського досвіду, процесів та явищ оточуючої дійсності.

Слайд 9

Результати учіння виявляються в знаннях, навичках, уміннях, системі відношень і загальному розвитку учня.

Результати учіння виявляються в

знаннях,
навичках,
уміннях,
системі відношень
і загальному

розвитку учня.
Слайд 10

Ефективність учіння зумовлена спадковістю, оточуючим середовищем, історичним і генотичним чинниками, діяльністю

Ефективність учіння зумовлена спадковістю, оточуючим середовищем, історичним і генотичним чинниками, діяльністю

та мовою. Тобто окрім спадкового чинника на засвоєння знань безпосередньо впливають умови, в яких відбувається учіння, а також мета і потреби особистості.
Слайд 11

Форми і види учіння

Форми і види учіння

Слайд 12

Слайд 13

До зовнішньої гностичної діяльності відносяться різні види учіння:

До зовнішньої гностичної діяльності відносяться різні види учіння:

Слайд 14

До внутрішньої перцептивної діяльності відносять:

До внутрішньої перцептивної діяльності відносять:

Слайд 15

Види учіння 1.За видом набутого пізнавального досвіду учіння може бути: узагальнене

Види учіння

1.За видом набутого пізнавального досвіду учіння може бути: узагальнене

- конкретне; чуттєве (екстероцептивне і пропріоцептивне) - раціональне (емпіричне і теоретичне); репродуктивне - творче.
2.За умовами перебігу учіння розрізняють: організоване; стихійне.
3. За характером учіння може мати як позитивну так і негативну забарвленість: цілеспрямоване, довільне - нецілеспрямоване, мимовільне; усвідомлене - неусвідомлене; активне - пасивне; довготривале - короткочасне; соціально обумовлене - вузько особистісне; активне - пасивне.
Слайд 16

Рівні учіння і засвоєння знань

Рівні учіння і засвоєння знань

Слайд 17

Когнітивний рівень учіння - це засвоєння певних знань і певних дій

Когнітивний рівень учіння - це засвоєння певних знань і певних дій

(вчинків). Характерним для цього рівня учіння є те, що:

- слова управляють учінням і діями людини так само, як і вплив зовнішнього світу;

- поряд з органічними потребами задовольняються й суспільно корисні потреби;

- активність характеризується усвідомленою метою, свідомим плануванням дій і передбаченням результатів, задоволенням у випадку досягнення мети.

Слайд 18

Інтелектуальний рівень учіння - це такий рівень когнітивного учіння, під час

Інтелектуальний рівень учіння - це такий рівень когнітивного учіння, під час

якого відображуються не окремі, а загальні об'єктивні зв'язки, структури і відношення реальності чи діяльності - поняття. Засвоєння людиною понять, позначених словами, є одночасно й засвоєнням накопичених людством знань у процесі діяльності.
Слайд 19

Поняття про навчальну діяльність та її види

Поняття про навчальну діяльність та її види

Слайд 20

Навчальна діяльність - це процес здобуття людиною нових знань, умінь і

Навчальна діяльність - це процес здобуття людиною нових знань, умінь і

навичок або змінення старих. Засобами учбової діяльності є інтелектуальні дії (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), вербальні й невербальні засоби та знання. Способи дії: репродуктивні; проблемно-творчі; дослідницько-пізнавальні.
Слайд 21

Основною суттю навчальної діяльності є: - оволодіння системами знань та оперування

Основною суттю навчальної діяльності є:

- оволодіння системами знань та оперування ними;
-

оволодіння системами узагальнених та індивідуальних дій, прийомів (способів) учбової роботи, шляхами їх перенесення та пошуку - уміннями й навичками;
- розвиток мотивів учіння, формування мотивації та її смислу;
- оволодіння способами управління своєю учбовою діяльністю та своїми психічними процесами (волею, емоціями та ін.).
Слайд 22

Психологічні умови формування вміння вчитися у школярів

Психологічні умови формування вміння вчитися у школярів

Слайд 23

Вміння вчитися передбачає самостійне виконання основних етапів навчальної діяльності: постановка цілі

Вміння вчитися передбачає самостійне виконання основних етапів навчальної діяльності: постановка цілі

(цілепокладання), пошук засобів і способів її здійснення, розв'язання завдання (виконавча частина навчальної діяльності), контроль і оцінка ходу і результатів роботи. Оскільки в ланці виконавчих дій учень раніше набуває самостійності через поетапність і поступовість співпраці з вчителем більше уваги доцільно приділити роз'ясненню важливості ланок цілепокладання, контролю і оцінки, які є найбільш залежними від вчителя.
Слайд 24

Неуспішність учнів і шляхи її подолання

Неуспішність учнів і шляхи її подолання

Слайд 25

Неуспішність - невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, фіксована через певний

Неуспішність - невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, фіксована через певний

період навчання (після вивчення розділу, наприкінці чверті, півріччя).
Слайд 26

На думку Ю. Бабанського, причинами неуспішності учнів є слабкий розвиток мислення

На думку Ю. Бабанського, причинами неуспішності учнів є
слабкий розвиток мислення

- 27%; низький рівень навичок навчальної праці - 18;
негативне ставлення до навчання - 14; негативний вплив сім'ї, однолітків - 13; прогалини у знаннях -11;
слабке здоров'я, втомлюваність - 9;
слабка воля, недисциплінованість - 8%.
Слайд 27

Мотивація учіння

Мотивація учіння

Слайд 28

Мотив — це сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які викликають активність

Мотив — це сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які викликають активність

суб'єкта і визначають її спрямованість.Поняття "мотив" часто співвідносять з поняттям "потреба".
Слайд 29

Види мотивів розрізняють в залежності від: 1) характеру участі у діяльності

Види мотивів розрізняють в залежності від:
1) характеру участі у діяльності

(усвідомлені, реально діючі мотиви);
2) часу зумовлення діяльності (тривала-коротка мотивація);
3) соціальної значущості (соціальні-вузькоособистісні);
4) включеності у діяльність або від таких мотивів, що знаходяться поза нею (широкі соціальні мотиви та вузькоособистісні мотиви); мотиви конкретного виду діяльності та інші.
Слайд 30

Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів

Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів

Слайд 31

Засвоєння має певні характерні особливості залежно від віку учнів. У зв'язку

Засвоєння має певні характерні особливості залежно від віку учнів. У зв'язку

з цим воно може бути опосередкованим, репродуктивним та продуктивним. Так, у молодшому шкільному віці учні засвоюють навчальний матеріал, не змінюючи його структуру. У старшому шкільному віці учні трансформують навчальний матеріал, виробляють власну структуру відтворення його.
Слайд 32

Високий рівень засвоєння визначається здатністю учня до перенесення навчального матеріалу, до

Високий рівень засвоєння визначається здатністю учня до перенесення навчального матеріалу, до

використання його в завданнях іншого характеру. Перенесення засвоєних знань можливе за умови їх узагальненості.Засвоєння характеризується швидкістю актуалізації знань, їх повнотою, системністю та рівнем дій у процесі використання цих знань.
Слайд 33

Слайд 34