Аналіз фінансових звітів

Содержание

Слайд 2

План: Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень. Аналіз балансу

План:
Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень.
Аналіз балансу підприємства.
Аналіз звіту

про фінансові результати підприємства.
Аналіз звіту про рух грошових коштів.
Аналіз звіту про власний капітал.
Слайд 3

1. Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень.

1. Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень.

Слайд 4

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан,

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан,

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Слайд 5

регулювання фінансових ресурсів по забезпеченню безперервності виробничого процесу; спроможності підприємства вчасно

регулювання фінансових ресурсів по забезпеченню безперервності виробничого процесу;
спроможності підприємства вчасно розраховуватись

по своїм зобов'язанням;
забезпеченості зобов'язань підприємства;
участі в капіталі підприємства;
продажу і придбання цінних паперів;
визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
оцінки напрямку розвитку підприємства, виходячи з потреб у фінансових ресурсах;
обґрунтування заходів підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок проведеної фінансової політики і ін.

Основним призначенням фінансової звітності є забезпечення користувачів правдивою і повною інформацією щодо:

Слайд 6

Отже, фінансова звітність – одна з головних складових інформаційного забезпечення фінансового

Отже, фінансова звітність – одна з головних складових інформаційного забезпечення фінансового

менеджменту в цілому, а також окремих його складових, таких як фінансове планування, прогнозування та фінансовий аналіз.
Слайд 7

Відповідно Національного П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого Наказом

Відповідно Національного П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого Наказом

Міністерства фінансів України 07.02.2013р. №73 підприємства з 01.01.2013р. складають фінансову звітність у складі:
Баланс (звіт про фінансовий стан);
Звіт про фінансові результати;
Звіт про рух грошових коштів;
Звіт про власний капітал;
Примітки до фінансової звітності.
Слайд 8

Підприємства, що мають дочірні філіали складають консолідовану фінансову звітність, яка містить

Підприємства, що мають дочірні філіали складають консолідовану фінансову звітність, яка містить

інформацію про діяльність всіх структурних підрозділів.
Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до її складу.
Слайд 9

Суб'єкти малого підприємництва складають: Баланс, Звіт про фінансові результати, форма і

Суб'єкти малого підприємництва складають: Баланс, Звіт про фінансові результати, форма і

порядок складання яких визначені у П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. у редакції від 24.01.2011 року № 25 із змінами.
Слайд 10

На підставі інформації фінансових звітів можна отримати комплексну оцінку діяльності суб'єкта

На підставі інформації фінансових звітів можна отримати комплексну оцінку діяльності суб'єкта

господарювання, визначити його економічний потенціал та оцінити перспективи розвитку.
Слайд 11

Аналіз фінансових звітів виконують, перш за все, фінансові менеджери підприємства для

Аналіз фінансових звітів виконують, перш за все, фінансові менеджери підприємства для

прийняття відповідних рішень щодо підвищення фінансової стійкості підприємства та забезпечення виконання планових фінансових показників і зобов'язань перед кредиторами й інвесторами. Результати аналізу використовують для контролю, планування і прогнозування фінансового стану підприємства.
Слайд 12

Основним змістом аналізу фінансового стану підприємства є: аналіз динаміки прибутку та

Основним змістом аналізу фінансового стану підприємства є:
аналіз динаміки прибутку та рентабельності;
аналіз

платоспроможності та кредитоспроможності;
оцінка ефективності використання майна і вкладення капіталу;
аналіз власних фінансових ресурсів;
аналіз самоокупності підприємства.
Слайд 13

Таким чином, фінансова звітність забезпечує користувачів (колектив підприємства, інвесторів, банки, постачальників

Таким чином, фінансова звітність забезпечує користувачів (колектив підприємства, інвесторів, банки, постачальників

та ін.) інформацією, яка є корисною при прийнятті рішень економічного змісту.
Слайд 14

Головна мета аналізу фінансових звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки

Головна мета аналізу фінансових звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки

у фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
Слайд 15

2. Аналіз Балансу підприємства.

2. Аналіз Балансу підприємства.

Слайд 16

Призначення балансу – надання інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Призначення балансу – надання інформації про фінансовий стан підприємства на звітну

дату.
Слайд 17

Під фінансовим станом розуміють спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий стан

Під фінансовим станом розуміють спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий стан

може бути стійким, нестійким, кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі та фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його задовільний стан.
Слайд 18

Звіт про фінансовий стан відображає джерела залучення грошових коштів для бізнесу

Звіт про фінансовий стан відображає джерела залучення грошових коштів для бізнесу

та їх використання. В Балансі майно (активи) згруповані за ступенем зростання їх ліквідності, а пасиви згруповані за терміном їх погашення.
Слайд 19

Під час аналізу Балансу підприємства використовують: горизонтальний аналіз – зіставлення фінансових

Під час аналізу Балансу підприємства використовують:
горизонтальний аналіз – зіставлення фінансових даних

підприємства за два періоди у відносному та абсолютному вимірюванні за статтями, розділами, загальними сумами активів і пасивів;
вертикальний аналіз – аналіз структури балансу у звітному періоді, аналіз динаміки цієї структури;
фінансові коефіцієнти – показники ліквідності, показники фінансової стійкості, показники ділової активності та ін.
Слайд 20

Завдання аналізу Балансу: виявити наявність та розміщення засобів на підприємстві, встановити

Завдання аналізу Балансу:
виявити наявність та розміщення засобів на підприємстві, встановити зміни,

які відбулися у їх складі і джерелах утворення за звітний період, дати оцінку цим змінам;
визначити платоспроможність підприємства і фактори, які впливають на неї;
виявити швидкість обігу товарів;
проаналізувати стан дебіторської і кредиторської заборгованості;
визначити ступінь використання кредитів банку та своєчасність їх погашення;
встановити як здійснені розрахунки з бюджетом за податками;
визначити реальну вартість підприємства і його акцій.
Слайд 21

В процесі оцінки балансу визначають: вартість майна підприємства – валюта або

В процесі оцінки балансу визначають:
вартість майна підприємства – валюта або підсумок

балансу (рядок 1300);
дебіторську заборгованість – характеризує вартість вилучених на певний період з господарської діяльності підприємства оборотних засобів (рядок 1125, 1130 - 1155);
кредиторську заборгованість – вартість тимчасово залученого майна інших підприємств та фізичних осіб у господарський оборот підприємства в результаті несплати відповідних платежів (з рядка 1615 до рядка 1690 за виключенням рядка 1665);
Слайд 22

показники майнового стану підприємства: робочий капітал – це власні оборотні засоби

показники майнового стану підприємства:
робочий капітал – це власні оборотні засоби

(різниця між оборотними активами підприємства (по рядку 1195 за виключенням рядка 1170 “Витрати майбутніх періодів”) і короткостроковими зобов'язаннями (по рядку 1695 за виключенням рядка 1665 “Доходи майбутніх періодів”)). Наявність робочого капіталу свідчить, що підприємство має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування;
частка власних оборотних засобів – питома вага власних оборотних засобів в загальній вартості оборотних засобів. Цей показник характеризує фінансову стабільність підприємства.
Слайд 23

коефіцієнт зносу ОЗ – відношення суми зносу до первісної вартості ОЗ.

коефіцієнт зносу ОЗ – відношення
суми зносу до первісної вартості

ОЗ. Характеризує фізичний стан ОЗ. Стабільність та покращення показника в динаміці є позитивною тенденцією;
коефіцієнт придатності ОЗ – відношення залишкової вартості ОЗ до їх первісної вартості. Чим більший коефіцієнт, тим кращий технічний стан ОЗ.
Слайд 24

Позитивним для підприємства є зростання матеріальної частини Балансу (ОЗ + оборотні

Позитивним для підприємства є зростання матеріальної частини Балансу (ОЗ + оборотні

засоби), зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості.
Слайд 25

Отже, ознаками “позитивного” Балансу є: валюта Балансу в кінці звітного періоду

Отже, ознаками “позитивного” Балансу є:
валюта Балансу в кінці звітного періоду збільшилась

в порівнянні з початком;
темпи приросту оборотних активів вищі, ніж темпи приросту необоротних активів;
власний капітал підприємства перевищує позиковий і темпи його росту вищі, ніж темпи росту позикового капіталу;
темпи росту дебіторської і кредиторської заборгованості є приблизно однаковими;
частка власних засобів в оборотних активах повинна бути більше 10%.
Слайд 26

Слайд 27

3. Аналіз Звіту про фінансові результати підприємства.

3. Аналіз Звіту про фінансові результати підприємства.

Слайд 28

Звіт про фінансові результати – містить інформацію про доходи, витрати і

Звіт про фінансові результати – містить інформацію про доходи, витрати і

фінансові результати діяльності підприємства; про основні елементи операційних витрат та показники прибутковості акцій.
Слайд 29

Основні завдання аналізу фінансових результатів підприємства: оцінка динаміки, обсягів, якості та

Основні завдання аналізу фінансових результатів підприємства:
оцінка динаміки, обсягів, якості та структури

фінансових результатів;
виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів і їх кількісна оцінка впливу на фінансові результати;
встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;
обґрунтування заходів щодо зростання прибутку і підвищення рівня рентабельності бізнесу;
вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності системи керування процесом формування прибутку.
Слайд 30

На фінансовий стан і фінансові результати суттєво впливає прийнята облікова політика

На фінансовий стан і фінансові результати суттєво впливає прийнята облікова політика

підприємства: встановлення вартісних меж віднесення майна до ОЗ чи до оборотних активів; методи переоцінки ОЗ; методи нарахування амортизації; порядок списання витрат на ремонт ОЗ та ін.
Зміни в обліковій політиці впливають на суму прибутку.
Слайд 31

Доцільно здійснювати як горизонтальний так і вертикальний аналіз фінансових результатів роботи підприємства.

Доцільно здійснювати як горизонтальний так і вертикальний аналіз фінансових результатів роботи

підприємства.
Слайд 32

Горизонтальний аналіз – дає змогу визначити зміни у звітному році порівняно

Горизонтальний аналіз – дає змогу визначити зміни у звітному році порівняно

з попереднім усіх складових прибутку підприємства: доходу (виручки) від реалізації продукції, собівартості реалізованої продукції тощо.
Аналізують зміни чистого доходу, валового прибутку, інших операційних доходів, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових доходів і витрат, фінансового результату до оподаткування, податку на прибуток, чистого прибутку підприємства.
Слайд 33

Вертикальний аналіз – аналіз структурних складових прибутку: валового прибутку, прибутку від

Вертикальний аналіз – аналіз структурних складових прибутку: валового прибутку, прибутку від

операційної діяльності, прибутку до оподаткування, чистого прибутку.
Слайд 34

У процесі оцінки Звіту про фінансові результати доцільно аналізувати вплив факторів

У процесі оцінки Звіту про фінансові результати доцільно аналізувати вплив факторів

на формування прибутку як в цілому по підприємству так і за основними видами продукції підприємства.
Так на прибуток від реалізації продукції позитивно впливає зростання обсягів реалізації і цін на продукцію.
Слайд 35

Динамічні зміни в фінансових результатах свідчать про ділову активність підприємства. Аналізують

Динамічні зміни в фінансових результатах свідчать про ділову активність підприємства.
Аналізують

відповідність зростання цін на продукцію підприємства з ростом цін на матеріальні ресурси.
Слайд 36

На підставі результатів аналізу фінансових результатів управлінським персоналом приймаються відповідні рішення

На підставі результатів аналізу фінансових результатів управлінським персоналом приймаються відповідні рішення

щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.
Слайд 37

При аналізі операційних витрат (ІІ розділ Звіту) оцінюють структуру та склад

При аналізі операційних витрат (ІІ розділ Звіту) оцінюють структуру та склад

таких витрат за елементами: матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.
Виявляють причини зміни витрат по кожній складовій, на підставі чого обґрунтовуються відповідні заходи щодо їх зменшення.
Слайд 38

Якісним показником ефективності роботи підприємства є рентабельність. При розрахунку рентабельності визначають

Якісним показником ефективності роботи підприємства є рентабельність. При розрахунку рентабельності визначають

відношення прибутку до рівня продажу, активів, власного капіталу.
Здатність підприємства отримувати прибуток впливає на платоспроможність підприємства. Тому аналізу рентабельності приділяють значну увагу.
Зростання показників рентабельності у динаміці за періодами звітності розглядається як позитивна тенденція.
Слайд 39

Підприємство, що активно працює, повинно прагнути до того, щоб темпи зростання

Підприємство, що активно працює, повинно прагнути до того, щоб темпи зростання

прибутку перевищували темпи зростання виручки, які, в свою чергу, перевищували б темпи зростання активів.
Слайд 40

Слайд 41

4. Аналіз Звіту про рух грошових коштів.

4. Аналіз Звіту про рух грошових коштів.

Слайд 42

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про надходження і витрачання

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про надходження і витрачання

грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства за звітний період.
Слайд 43

Аналіз руху грошових коштів спрямований на виявлення рівня достатності формування грошових

Аналіз руху грошових коштів спрямований на виявлення рівня достатності формування грошових

потоків за видами діяльності, їх ефективності і збалансованості позитивного і негативного грошових потоків за обсягом і в часі.
Слайд 44

За статтями Звіту про рух грошових коштів визначають відхилення (по сумі

За статтями Звіту про рух грошових коштів визначають відхилення (по сумі

і у %) показників звітного періоду порівняно з показниками попереднього періоду та визначають фактори, які вплинули на чистий рух коштів за видами діяльності.
Слайд 45

Так на чистий рух коштів від операційної діяльності впливає: збільшення надходження

Так на чистий рух коштів від операційної діяльності впливає:
збільшення надходження

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), погашення одержаних векселів, надходження авансів від покупців і замовників, отримання субсидій та ін.;
зменшення витрачання на оплату товарів (робіт, послуг), авансів, витрат на відрядження, зобов'язань з ПДВ і з податку на прибуток та ін.
Слайд 46

Грошовий потік від інвестиційної діяльності збільшується за рахунок реалізації фінансових інвестицій,

Грошовий потік від інвестиційної діяльності збільшується за рахунок реалізації фінансових інвестицій,

необоротних активів, майнових комплексів, отриманих дивідендів, відсотків.
Придбання ж фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів зменшують грошовий потік від інвестиційної діяльності.
Слайд 47

На рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності впливає отримання або погашення позик, сплата дивідендів тощо.

На рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності впливає отримання або

погашення позик, сплата дивідендів тощо.
Слайд 48

Аналіз руху грошових коштів багато в чому сприяє виявленню тенденцій у змінах ліквідності та платоспроможності підприємства.

Аналіз руху грошових коштів багато в чому сприяє виявленню тенденцій у

змінах ліквідності та платоспроможності підприємства.
Слайд 49

Отже, аналіз Звіту про рух грошових коштів дає можливість визначити: актуальну

Отже, аналіз Звіту про рух грошових коштів дає можливість визначити:
актуальну

та потенційну спроможність підприємства вчасно і в повному обсязі виконати свої зобов'язання перед кредиторами та акціонерами;
розбіжність між результатом фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний рік та її грошовими коштами;
вплив потоків інвестиційних і фінансових ресурсів на фінансовий стан компанії.
Слайд 50

Показник Cash Flow використовується, з одного боку, як індикатор фінансової стійкості

Показник Cash Flow використовується, з одного боку, як індикатор фінансової стійкості

підприємства (показник оцінки потенціалу внутрішніх джерел фінансування), а з другого – як індикатор прибутковості (фінансової стабільності підприємства).
Слайд 51

Слайд 52

5. Аналіз Звіту про власний капітал.

5. Аналіз Звіту про власний капітал.

Слайд 53

Звіт про власний капітал містить інформацію про зміни власного капіталу за

Звіт про власний капітал містить інформацію про зміни власного капіталу за

звітний період.
Основним джерелом поповнення власного капіталу є прибуток.
Слайд 54

За рахунок власного капіталу вирішуються такі фінансові задачі: довгострокове фінансування; відповідальність

За рахунок власного капіталу вирішуються такі фінансові задачі:
довгострокове фінансування;
відповідальність і захист

прав кредиторів;
відшкодування збитків;
забезпечення кредитоспроможності підприємства;
фінансування ризику;
розподіл доходів і активів.
Слайд 55

В процесі аналізу власного капіталу визначають зміну (сума,%) за видами капіталу

В процесі аналізу власного капіталу визначають зміну (сума,%) за видами капіталу

на кінець року (горизонтальний аналіз), а також оцінюють зміну в структурі капіталу на кінець року (вертикальний аналіз).
Визначають фактори, які вплинули на зміну власного капіталу.
Слайд 56

До таких факторів належать:

До таких факторів належать:

Слайд 57

Результати аналізу стану і тенденцій зміни власного капіталу враховується при оцінці

Результати аналізу стану і тенденцій зміни власного капіталу враховується при оцінці

фінансового стану підприємства, зокрема показників ліквідності та фінансової стійкості.
Ліквідність підприємства – це його спроможність швидко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.
Слайд 58

Визначають: Коефіцієнт покриття показує яку частку поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити,

Визначають:

Коефіцієнт покриття показує яку частку поточних зобов'язань підприємство
спроможне погасити, якщо воно

реалізує усі свої оборотні активи.

Показує яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити
за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх
еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

Слайд 59

Показує яку частину поточних зобов'язань підприємство може погасити своїми коштами негайно. Показники ліквідності розраховують в динаміці.

Показує яку частину поточних зобов'язань підприємство може погасити своїми коштами негайно.


Показники ліквідності розраховують в динаміці.
Слайд 60

Аналіз ліквідності доцільно доповнити аналізом платоспроможності – спроможність підприємства своєчасно й

Аналіз ліквідності доцільно доповнити аналізом платоспроможності – спроможність підприємства своєчасно й

повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру.
Основними ознаками платоспроможності є наявність на рахунках підприємства достатнього обсягу коштів та відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Слайд 61

Фінансова стійкість характеризується наступними показниками: Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності). Він характеризує

Фінансова стійкість характеризується наступними показниками:

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності).
Він характеризує здатність підприємства

залучати зовнішні джерела фінансування.
Слайд 62

Коефіцієнт фінансової стійкості. Характеризує здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування.

Коефіцієнт фінансової стійкості.
Характеризує здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування.

Слайд 63

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. Показує, яка частина матеріальних оборотних активів

Коефіцієнт забезпеченості
власними оборотними засобами.
Показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується

за рахунок засобів чистого оборотного капіталу.
Слайд 64

Коефіцієнт ефективності використання активів. Характеризує прибутковість капіталу, яким володіє підприємство, незалежно від джерел його надходження.

Коефіцієнт ефективності використання активів.
Характеризує прибутковість капіталу, яким володіє підприємство, незалежно від

джерел його надходження.
Слайд 65

Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу (коефіцієнт прибутковості власного капіталу). Характеризує ефективність власних інвестицій.

Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу (коефіцієнт прибутковості власного капіталу).
Характеризує ефективність власних

інвестицій.
Слайд 66

Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів. Характеризує співвідношення необоротних і оборотних активів.

Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів.
Характеризує співвідношення необоротних і оборотних активів.

Слайд 67

Виділяють такі типи фінансової стійкості підприємства: Абсолютна стійкість: при цьому: ЗВ

Виділяють такі типи фінансової стійкості підприємства:

Абсолютна стійкість:
при цьому:
ЗВ – вартість запасів

і витрат;
ВОК – обсяг власних оборотних коштів;
Кз – кредити банку під запаси.
Тобто всі запаси і витрати покриваються власними оборотними коштами і кредитом під запаси.
Слайд 68

Нормальна стійкість фінансового стану: при цьому: Такий тип фінансової стійкості з

Нормальна стійкість фінансового стану:
при цьому:
Такий тип фінансової стійкості з позиції фінансового

менеджменту є нормальним.
При цьому спостерігається відсутність порушень платіжної дисципліни.
Слайд 69

Нестійкий фінансовий стан: Кд – довгострокові кредити. При такому стані спостерігається

Нестійкий фінансовий стан:
Кд – довгострокові кредити.
При такому стані спостерігається зниження прибутковості

діяльності підприємства.
При цьому фінансова стійкість вважається допустимою, якщо виконуються умови:
ВЗ – виробничі запаси;
ГП – готова продукція;
Кк – короткострокові кредити;
Зк – залучені ккошти.
Якщо ці умови не виконуються, то фінансовий стан погіршується.

НЗВ – вартість незавершеного
виробництва;
ВМП – витрати майбутніх періодів.

Слайд 70

Кризовий фінансовий стан: При такому співвідношенні підприємство знаходиться на межі банкрутства.

Кризовий фінансовий стан:
При такому співвідношенні підприємство знаходиться на межі банкрутства.