Обґрунтування доцільності інвестування

Содержание

Слайд 2

Послідовність аналізу інвестиційного проекту

Послідовність аналізу інвестиційного проекту

Слайд 3

Ефективність інвестиційних проектів оцінюється на основі таких принципів 1) оцінка повернення

Ефективність інвестиційних проектів оцінюється на основі таких принципів

1) оцінка повернення інвестованого

капіталу повинна здійснюватися на основі показника грошового потоку, який формується за рахунок сум чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації інвестиційних проектів;
2) обов’язкове приведення до теперішньої вартості як інвестованого капіталу, так і сум грошового потоку;
3) вибір диференційованої ставки процента (дисконтної ставки) у процесі дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних проектів.
Слайд 4

Складові процесу оцінки інвестиційного проекту

Складові процесу оцінки інвестиційного проекту

Слайд 5

Порівняння різних інвестиційних проектів (чи варіантів проекту) і вибір кращого з

Порівняння різних інвестиційних проектів (чи варіантів проекту) і вибір кращого з

них рекомендується робити з використанням різних показників, до яких відносяться:

• термін окупності (період окупності);
• чиста приведена (теперішня) вартість;
• коефіцієнт рентабельності інвестицій (коефіцієнт прибутковості проекту);
• внутрішня норма прибутковості (внутрішня ставка доходності).

Слайд 6

Метод розрахунку чистої теперішньої вартості (Net Present Value – NPV) -

Метод розрахунку чистої теперішньої вартості (Net Present Value – NPV) -

заснований на зіставленні величини інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, які генеруються протягом планового терміну. Оскільки приплив грошових коштів розподілений в часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнту r.
Слайд 7

Чиста теперішня вартість - абсолютна сума ефекту від здійснення інвестицій Якщо

Чиста теперішня вартість - абсолютна сума ефекту від здійснення інвестицій Якщо інвестиції

вкладаються протягом одного року, а грошові потоки щорічно змінюються
Pk – річний дохід
r – річна ставка дисконтування
k – кількість періодів
IC - сума інвестицій
   NPV 〉 0, то проект можна прийняти;
   NPV 〈 0, то проект потрібно відхилити;
   NPV = 0, то проект не прибутковий і не збитковий.
Слайд 8

Коефіцієнт рентабельності інвестицій (РІ) - відносний показник, що характеризує ефективність інвестицій

Коефіцієнт рентабельності інвестицій (РІ) - відносний показник, що характеризує ефективність інвестицій

РІ

〉 1, то проект потрібно прийняти;
РІ 〈 1, то проект потрібно відхилити;
РІ = 1, то проект не прибутковий і не збитковий.

РІ=

Слайд 9

Якщо інвестиції вкладаються протягом кількох років, а грошові потоки мінливі упродовж

Якщо інвестиції вкладаються протягом кількох років, а грошові потоки мінливі упродовж

терміну реалізації інвестиційного проекту, чисту теперішню вартість знаходимо за формулою

Pk – річний дохiд за рік;
r – річна ставка дисконтування;
k – кількість періодів прогнозування;
ICj – сума інвестицій у рік;
i – прогнозний рівень інфляції у рік
j – кількість років, протягом яких планується інвестування в проект.

 

Слайд 10

Метод розрахунку внутрішньої ставки доходу (Internal Rate of IRR). Під внутрішньою

Метод розрахунку внутрішньої ставки доходу (Internal Rate of IRR). Під внутрішньою

ставкою доходу інвестиції (синоніми: внутрішня норма прибутковості, внутрішня окупність) розуміють значення коефіцієнту дисконтування r, при якому чиста теперішня вартість (NPV) проекту дорівнює нулю:
IRR = r, при якому NPV = f (r) = 0.

 

Слайд 11

Період окупності (Po) вказує на те, як швидко повернуться вкладені кошти,

Період окупності (Po) вказує на те, як швидко повернуться вкладені кошти,

або через який період часу інвестор почне отримувати прибуток від реалізованого проекту

ІС – сума коштів, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту
Рс – середня сума грошового потоку в теперішній вартості в конкретному періоді.

Слайд 12

Середня сума грошового потоку в теперішній вартості в конкретному періоді.

Середня сума грошового потоку в теперішній вартості в конкретному періоді.

 

Слайд 13

Визначення вартості капіталу підприємств за допомогою цінової моделі капітальних активів Кs

Визначення вартості капіталу підприємств за допомогою цінової моделі капітальних активів Кs

= Rf + β (Km – Rf )

де Кs – ставка доходу
β (Km - Rf ) – премія за ризик
Rf – безпечна ставка
Km – середня дохідність ринку
Якщо коефіцієнт ризикованості акцій компанії β = 0 – ступінь ризику такий самий як і середньоринковий;
якщо β > 1 – ризик акцій вище ніж середньоринковий,
при β < 1, ризик цінних паперів нижчий за ринковий.

Слайд 14

Слайд 15

Технічний інжиніринг - це надання послуг (виконання робіт) із складення технічних

Технічний інжиніринг - це надання послуг (виконання робіт) із складення технічних

завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами)
Слайд 16

Інвестиційний консалтинг – професійна допомога клієнту у виборі способу залучення зовнішнього

Інвестиційний консалтинг – професійна допомога клієнту у виборі способу залучення зовнішнього

фінансування, пошуку майбутніх інвесторів

розрахунок інвестиційної привабливості проектів, оцінка ризиків;
розробка стретегії оптимального фінансування;
розрахунок спонсорської складової участі у проекті;
підготовка бізнес-планів;
підготовка техніко-економічних обґрунтувань для отримання кредитних ресурсів;
супровід зовнішньоторгових операцій;
консультування в області інвестиційних програм;
проектне фінансування;
торгове фінансування.

Слайд 17

Головні фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства

Головні фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства

Слайд 18

Інвестиційна привабливість окремого підприємства характеризується наступними показниками: 1. Загальна характеристика виробництва.

Інвестиційна привабливість окремого підприємства характеризується наступними показниками:

1. Загальна характеристика виробництва.
2. Характеристика

технічної бази підприємства.
3. Номенклатура продукції, що випускається.
4. Виробнича потужність, можливість нарощування виробництва.
5. Місце підприємства в галузі, на ринку; рівень монопольності стану підприємства.
6. Характеристика дирекції; схеми управління; чисельність персоналу, його структура, заробітна плата.
7. Статутний фонд; власники підприємства; номінал і ринкова ціна акції, розподіл пакета акцій.
8. Структура витрат на виробництво.
9. Обсяг прибутку та його використання за звітний період.
10. Фінанси, фінансовий стан підприємства.
Слайд 19